Column Corvers: Maatschappelijk rendement

HAAREN – 11 juli 2020. Sinds de laatste bewoners van Haarendael in januari 2012 verhuisden heerst er onduidelijkheid over de toekomst van het rijksmonument.

Een juridisch steekspel tussen Cello en gemeente Haaren, de zorginstelling die een deal sloot met de Haarense ondernemer Wim Vugts. Enfin, het verhaal is bekend. Het kon de verloedering van het oud-seminarie niet tegenhouden. En toen was er de verwoestende brand van 31 augustus 2019.

Het is niet uitgesloten dat juist die vuurzee, die het monument voor een groot deel vernietigde, op een of andere manier partijen bij elkaar heeft gebracht die tot dan toe nog onwrikbaar tegenover elkaar stonden. “Toen ik twee jaar geleden als wethouder begon stonden we er anders voor”, zei wethouder Harry van Hal woensdag 8 juli tijdens een dialoog met bewoners. “We kijken nu allemaal dezelfde kant op.” Van Hal heeft inderdaad geen geringe prestatie geleverd.

Hoe dan ook, met het binnenhalen van projectontwikkelaar Lithos Bouw en Ontwikkeling uit Amersfoort lijkt een goede weg ingeslagen om stevig koers te zetten naar (uiteindelijk) een verantwoorde definitieve bestemming voor Haarendael. Een gerenommeerd bureau met veel kwaliteit, zoals ook bleek uit de dialoog op 8 juli.

Nog altijd is niet duidelijk welke gedeelten van het complex na de verwoestende brand behouden kunnen blijven, behalve de ongeschonden kapel. Drie constructeurs en een veiligheidskundige zijn met deze complexe klus, denk aan het asbestprobleem, al enige tijd doende. Kennelijk zitten zij (nog) niet op een lijn. Anders valt niet te verklaren waarom dit zo lang duurt. Als zij eruit zijn moet de gemeente de knoop doorhakken, een taak voor Oisterwijk dus.

Voor Lithos is logischerwijs de Structuurvisie Haarendael 2012 uitgangspunt maar die is op twee aspecten ‘niet heilig’. Allereerst de strakke grenzen rondom deelgebieden van Haarendael. Zo wordt het noordoostelijk deel van ‘bebouwing voortuinen’ ruimer geïnterpreteerd. Ook de overgangszone naar het dorp wordt ruimer. Dat laatste moet de binding met het dorp vergroten.

Verder wijkt de gefaseerde aanpak af van de Structuurvisie die uitgaat van één ontwikkeling in een keer. Maar dat is niet haalbaar, ziet ook Lithos. Eerdere plannen voor één functie voor het hele complex (onderwijscampus, hotel, zorg) sneuvelden immers. Dus is het toverwoord nu fasering: diverse tijdelijke functies die de aanjager moet worden voor een definitieve bestemming van Haarendael. Voor dat laatste werden in de dialoogsessies wonen inclusief zorg, onderwijs (agro/natuur voor studenten) en ‘short stay’ (buitenlandse werknemers / arbeidsmigranten) genoemd.

Tijdelijke functies (zoals startende ondernemers, kunstenaars, werkplaatsen)  moeten voor ‘nieuwe dynamiek’ zorgen, betoogde ontwikkelaar Alex Sievers. Ook zou het veel te lang duren voordat het oud-seminarie weer een bestemming heeft, vooral voor eigenaar Wim Vugts is snelle (voorlopige) invulling belangrijk. De ondernemer, die 3.255.000 voor het landgoed neertelde, wil vaart in de ontwikkeling. Haarendael moet zo snel mogelijk klinkende munt opleveren, tot nu toe heeft het oud-seminarie hem alleen maar geld gekost. Overigens ligt verkoop aan Lithos voor de hand zodra duidelijk is welk deel van Haarendael behouden kan blijven.

Ontwikkelaar Sievers sprak over “het commerciële en maatschappelijke in elkaar laten overvloeien”. Dat klinkt weer wat vrijblijvender dan ‘maatschappelijk rendement’, waarover historicus en cultuurdeskundige Gerard Rooijakkers spreekt. “De gemeente Haaren kan het zich niet permitteren dat Haarendael geen maatschappelijk rendement oplevert”, zegt Rooijakkers.

Met de stappen die nu zijn gezet is er vooralsnog geen reden te veronderstellen dat dat niet gaat lukken. Met de inktzwarte periode van Haarendael nog maar kort achter ons mag je dat best verrassend noemen.

Bron: Peter Corvers, foto: AZG

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

De heer P.J.M. (Paul) Kil; Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Foto’s: Foto Vlaminckx

OISTERWIJK – 10 juli 2020. De heer Hans Janssen, burgemeester van Oisterwijk, heeft een Koninklijke Onderscheiding met bijbehorende draagspeld uitgereikt, tijdens een bijzondere decoratiegelegenheid op vrijdag 10 juli 2020.

De uitreiking vond plaats aan de heer Paul Kil.

Na bijna 30 jaar als uroloog werkzaam te zijn geweest bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg neemt hij nu afscheid.
De uitreiking vond plaats tijdens een besloten afscheidsreceptie.

Decorandus:
De heer P.J.M. (Paul) Kil, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Achtergrondinformatie behorende bij de toekenning van de Koninklijke Onderscheiding aan: De heer P.J.M. (Paul) Kil

Verdiensten
Decorandus ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:
Van 1991 tot heden is de heer Kil werkzaam als uroloog bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. De heer Kil beschikt zijn gehele carrière al over een buitengewoon hoog verantwoordelijkheidsbesef. Hij toont, dat continue beleidsontwikkeling op meerdere deelterreinen vereist is om kwalitatief verantwoorde hulpverlening aan de patiënt te kunnen blijven waarborgen. De heer Kil zet zich hiervoor bovengemiddeld in.

De heer Kil heeft bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de landelijke norm van het aantal te verrichten prostaatkankeroperaties. De heer Kil heeft altijd de kwaliteit van leven centraal staan, zoals deze ingevuld en ervaren wordt door de patiënt zelf. Leidend is bij hem niet de diagnose en de technisch mogelijke behandelingen. Het koppelen van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven aan de persoonlijke situatie van de patiënt is zijn streven. Dit streven heeft onder andere vorm gekregen door zitting te nemen in de interne Oncologiecommissie en een veelheid van externe commissies zowel regionaal als landelijk. De heer Kil heeft via de stichting Delectus en met twee boeken een grote impuls gegeven aan de ontwikkeling van een keuzehulp voor prostaatkankerpatiënten. In dit verband heeft hij in 2015 de Onco Care Challenge gewonnen. Daarnaast hebben ook zijn veelvuldige publicaties en voordrachten op het terrein van oncologie hieraan bijgedragen.

De heer Kil was met zijn sterke aandacht voor de invulling van Decision Making en de daarbij ondersteunende keuzehulp zijn tijd ver vooruit. Per 1 januari 2020 is Decision Making als een wettelijke verplichting verankerd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst). Het wordt dus een onderdeel van ieder gesprek tussen patiënt en hulpverlener in geval er sprake is van diverse behandelopties. Een belangrijk aspect hierbij is, dat het aantal operaties hierdoor aanzienlijk is gedaald. Een verlichting voor de patiënten en een aanzienlijke (ook macro-)kostenbesparing.

Tevens is een keuzewijzer ontwikkeld voor uitgezaaide prostaatkanker en voor blaaskanker. Een en ander is via een viertal promoties wetenschappelijk vastgelegd en bewezen.

Daarnaast maakt de heer Kil zich, ook tijdens zijn vakanties, verdienstelijk voor de zorg aan patiënten in die landen die beschikken over een minder goed functionerend zorgstelsel (bijvoorbeeld Suriname en Nepal). Hij heeft in zijn vakanties veel geopereerd in deze landen en gezorgd voor de opleiding van urologen en verpleegkundigen ter plaatse.

De heer Kil is een groot voorstander van delen van de opgebouwde kennis en ervaring met aankomende urologen. Daartoe is hij 22 jaar opleider geweest van arts-assistenten urologie en deelde hij zijn kennis binnen allerlei commissies en verenigingen. Daarnaast realiseerde hij zich, dat geen vooruitgang in de zorg kan worden geboekt zonder gefundeerd wetenschappelijk onderzoek. Na zijn promotieonderzoek heeft hij deelgenomen aan het verrichten van wetenschappelijk onderzoek binnen het ziekenhuis uitmondend in vele publicaties alsook het zitting nemen in commissies die naast opleiding eveneens het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek tot doel hebben.

De heer Kil heeft verder enkele jaren geleden een anatomisch zadel voor een wielrenfiets ontwikkeld voor mannen specifiek ter ontlasting van lopende zenuwbanen. Dit ter voorkoming van lichamelijke klachten bij veelvuldig fietsgebruik door mannen. Dit zadel is ook in productie gegaan en wordt nog steeds gemaakt.
Zijn kennis, kunde, bestuurlijke kwaliteiten en vooruitziende blik hebben geleid tot merkbare verbetering van de zorg aan oncologische urologiepatiënten zowel op lokaal niveau als (inter)nationaal niveau.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

Sociale Gids maakt je Wegwijs in Oisterwijk

OISTERWIJK – 9 juli 2020. Het is tijdens de coronacrisis eens te meer gebleken: de gemeente Oisterwijk bestaat uit krachtige dorpen en wijken, opgebouwd uit inwoners die voor elkaar klaar staan, individueel of in groepsverband.

De vele buurtinitiatieven, vrijwilligersorganisaties, stichtingen en maatschappelijke instanties die sociale ondersteuning, advies of simpelweg een luisterend oor bieden zijn nu terug te vinden in de digitale sociale gids van Oisterwijk: Wegwijs in Oisterwijk.

Ondersteuning, hulp en advies: dichterbij dan je denkt

Bij sociale ondersteuning en hulp wordt vaak direct gedacht aan de gemeente of aan maatschappelijke zorginstanties. En dat terwijl mensen veel sterker zijn dan ze zelf denken of de benodigde ondersteuning om de hoek kunnen vinden. Je moet alleen weten waar je moet zoeken. Op initiatief van de Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties Oisterwijk (VHVO) is daarom Wegwijs in Oisterwijk opgericht: een digitale sociale gids die inwoners de weg wijst in de vele sociale ondersteuningsinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en professionele maatschappelijke instanties in onze gemeente. Het moet ervoor zorgen dat inwoners met een ondersteuningsvraag snel hun weg vinden, ofwel bij een initiatief in de buurt, ofwel bij een professionele instantie. “WegwijsinOisterwijk is geslaagd, als je kunt vinden wat je zoekt! Dus meedoen is belangrijk!”, aldus Cees van Vliet van VHVO.

Samenredzaam in Oisterwijk

Als gemeente hebben we het initiatief van de VHVO omarmd. Samen werken we verder aan de ontwikkeling van de sociale gids om te zorgen dat vraag en aanbod van ondersteuning elkaar steeds sneller kunnen vinden. De website www.wegwijsinoisterwijk.nl  is inmiddels gevuld met talloze partijen en initiatieven in onze gemeente. Er gebeurt echter nog veel meer in onze samenleving waarvan wij het bestaan niet altijd kennen: wandelclubjes, mensen die samen eten, verenigingen en vrijwilligers. Mensen organiseren zelf van alles om het leven mooier en makkelijker te maken. Zij maken hiermee hun wijk, dorp of misschien zelfs de hele gemeente samenredzaam. We zijn daarom trots op al deze initiatieven en we maken ze graag zichtbaar en vindbaar. De sociale gids wordt daarom continu aangevuld en bijgewerkt. Zodat de sterke basisstructuur van de wijken in Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en straks ook Haaren alleen maar steviger wordt. Wethouder Stefanie Vatta: “Onze gemeente kent een hele hoop mooie sociale initiatieven en activiteiten. Met WegwijsinOisterwijk.nl is al het aanbod gebundeld op 1 platform. Een platform dat vrijwilligers en professionals, maar vooral onze inwoners samenbrengt. Ik ben de VHVO dankbaar voor het initiatief en de samenwerking bij de totstandkoming van dit digitale platform.”

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

Ongeval in Haaren, bestuurder gewond

HAAREN –  8 juli 2020. (23.40 uur) Op De Bogtsteeg in Haaren is vanavond rong half elf een auto van de weg geraakt en in de sloot beland.

Het betrof een eenzijdig ongeval. In de auto zaten twee mannen, een uit Boxtel (de bestuurder) en een uit Olland. De bestuurder is bij het ongeval bekneld komen zitten tussen de portier van de auto en de slootkant. De bijrijder heeft de man bevrijd en het wachten was toen op de ambulance.

De chauffeur is overgebracht naar het ziekenhuis. Tegenover buurtbewoners verklaarde de bijrijder dat ze aan het crossen waren geweest en alle zandpaden tussen Boxtel en Haaren hadden gehad. De auto hebben ze zelf laten wegtakelen.

Bron: Haaren.nu/foto’s Bart Meesters

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Rijk, provincie en gemeenten tekenen overeenkomst: aanbesteding N65 Vught-Haaren opengesteld

HAAREN – 8 juli 2020. Het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Vught en Haaren hebben de gesprekken over de N65 Vught-Haaren succesvol afgerond.

De (financiële) afspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Met de grootschalige aanpassingen aan de weg is 180 miljoen euro gemoeid, dit is inclusief grondaankopen, btw-kosten en zo’n 125 miljoen aan bouwkosten. De N65-aanbesteding wordt op 9 juli opengesteld. Daarmee staat het project na jaren voorbereiding aan de vooravond van de uitvoering.

Met de ondertekening van de overeenkomst is een grote stap gezet op weg naar het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en leefomgeving rond Vught en Haaren. Naar verwachting beginnen de voorbereidende werkzaamheden in de tweede helft van 2021. De ‘nieuwe’ N65 moet in 2024 zijn afgerond. Dat is noodzakelijk omdat daarna in Vught het volgende grote project op stapel staat: het PHS-traject Meteren-Boxtel. Over het spoor in Vught rijden in de toekomst meer passagiers- en goederentreinen en dat vergt forse aanpassingen.

Op het traject van de N65 bevinden zich diverse gevaarlijke kruisingen met verkeerslichten en wegen en uitritten die direct uitkomen op de rijksweg. De verkeerslichten tussen Helvoirt en Vught verdwijnen en maken plaats voor rotondes, verdiepte liggingen en ongelijkvloerse kruisingen. Niet alleen het gemotoriseerd verkeer profiteert: fietsers, ruiters, wandelaars en dieren kunnen straks ongehinderd de weg passeren dankzij de aanleg van oversteekplaatsen, een fietstunnel (onderdeel van de snelfietsroute F65 ’s-Hertogenbosch-Tilburg) een ecopassage bij Broekley en een natuurbrug. Deze maatregelen verbeteren de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit. Daarnaast vermindert de geluidshinder en de barrièrewerking wat de leefbaarheid ten goede komt. De provincie voert het project uit.

Minister Cora van Nieuwenhuizen: ”Mooi dat we een akkoord hebben voor de aanpak van de N65 waarmee het veiliger wordt voor de automobilisten, fietsers en voetgangers en de kwaliteit van de omgeving verbetert. Ik ben blij dat de provincie de uitvoering van dit project doet en de aanbesteding snel kan starten.” Gedeputeerde Christophe van der Maat is het daar zeer mee eens. “Na jaren overleg en plannen gaan we nu eindelijk over tot het aanpakken van deze bottleneck in ons mooie Brabant. Het is goed nieuws voor inwoners van Vught en Haaren, de doorstroming en het bedrijfsleven.” De Vughtse wethouder Guus van Woesik is blij met de provincie als projectleider voor het uitvoeringstraject. “Ze is een constructieve, betrouwbare partner en we hebben er alle vertrouwen in dat de provincie instaat voor een goede uitvoering en een succesvol eindresultaat.

Daarbij blijven we ons als gemeente Vught natuurlijk onverminderd inzetten voor onze inwoners.” Zijn collega uit Haaren, Carine Blom, sluit zich daarbij aan. “Voor Helvoirt is dit het ultieme resultaat voor maximale veiligheid en leefbaarheid in het bijzonder voor de schoolgaande jeugd.”
Voor het project N65 worden klimaatadaptatie-maatregelen genomen die zijn gebaseerd op een in april gesloten convenant tussen het Rijk, de provincie, gemeente Vught, waterschap Aa en Maas, waterschap De Dommel en ProRail. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambities op het gebied van klimaatadaptatie in zowel het PHS-project (ProRail) als het project N65.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Vught en de gemeente Haaren

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Gedeputeerde Wil van Pinxteren (Haaren) steun Brabant philharmonie

Meerjarige steun Brabant voor philharmonie

’s-Hertogenbosch, 8 juli 2020 – Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen de philharmonie zuidnederland (pzn) de komende vier jaar steunen met 1,5 miljoen euro per jaar. Voor 2021 is daarvoor al geld beschikbaar, voor de drie jaren daarna moet Provinciale Staten akkoord gaan met een voorstel van Gedeputeerde Staten.

Daarmee wordt voor het eerst in jaren weer langjarig zekerheid gegeven aan het orkest. De voorgaande jaren werd steeds per één of twee jaar subsidie toegekend. Gedeputeerde Wil van Pinxteren: “Een grote en professionele organisatie als de philharmonie zuidnederland heeft op lange termijn zekerheid nodig om prestaties op een adequate en effectieve wijze uit te voeren.“ Op verzoek van de provincie heeft ook de Adviescommissie BrabantStad Cultuur de subsidieaanvraag van het orkest beoordeeld en daar een positief oordeel over gegeven.

Noodzakelijk
De philharmonie zuidnederland is een belangrijke culturele voorziening binnen Brabant. Ze maken niet alleen prachtige symfonische muziek maar zijn ook van grote waarde voor cultuureducatie, amateur-orkesten, harmonieën en fanfares. Muzikale talenten krijgen een kans om zich met, door en soms in het orkest te ontwikkelen Van Pinxteren: “We zijn trots op een dergelijk groot en kwalitatief hoogwaardig orkest in onze provincie. We realiseren ons dat investeren in een dergelijk voorziening noodzakelijk is in een provincie die een culturele infrastructuur wil hebben waarin zowel de brede basis als de sterke top aanwezig zijn en elkaar versterken.”
In het beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport dat later dit jaar gemaakt wordt, wordt ook beleid gemaakt voor de provinciale subsidie aan de philharmonie na 2024.

Verheugd
Intendant Stefan Rosu van philharmonie zuidnederland is blij met het besluit van de provincie: “Dit is echt heel erg goed nieuws, de eerste belangrijke stap op weg naar een hopelijk positief besluit van Provinciale Staten. We zijn vooral heel verheugd, omdat het provinciebestuur hiermee laat zien dat zij begrijpen hoe belangrijk het voor de philharmonie zuidnederland is om meerjarig zekerheid te hebben. Dat is echt noodzakelijk voor de continuïteit. Mooi dat ook de provincie dat erkent met dit voorstel.”

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

GemeenteNieuws Oisterwijk

Ontdek Oisterwijk deze zomer!

Heb jij deze zomer een thuisvakantie? Dan is dit jouw kans om onze parel in het groen te herontdekken! Haal je beweging uit de mooie wandelroutes, kijk eens hoe het ervoor staat met de ontwikkeling van het KVL-terrein, maak een kanotocht door de landerijen van Moergestel, doe je vakantieboodschappen bij 1 van de boerderijen in Heukelom. Meer ontdekken? Kijk op de website www.bezoekoisterwijk.nl

10 keer met korting naar het Staalbergven

Zwemmen bij het Staalbergven mét korting? Dat kan, want we bieden vanaf nu strippenkaarten aan! 10 keer zwemmen tegen een lager tarief. We hebben 2 soorten strippenkaarten: voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar oud en vanaf 13 jaar. Je moet nog steeds je dagje Staalbergven reserveren. Zo voorkomen we dat het te druk wordt. Een strippenkaart kopen, doe je online via www.oisterwijk.nl/staalbergven  Tot snel!

Openingstijden gemeentekantoor gewijzigd

Vanaf 1 juli zijn de openingstijden van het gemeentekantoor aangepast:

 • Maandag, dinsdag en vrijdag: van 08.30 tot 13.00 uur
 • Woensdag: van 18.30 tot 17.00 uur
 • Donderdag: van 08.30 tot 19.00 uur

Je kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Plan deze online via www.oisterwijk.nl/afspraakmaken . Kom je iets ophalen zoals je paspoort of rijbewijs? Dan kun je zonder afspraak binnenlopen. Veel zaken kun je online regelen. Kijk hiervoor op www.oisterwijk.nl

Iedereen in beweging

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente de mogelijkheid krijgt om te sporten. Daarom hebben wij meegewerkt aan het Sportakkoord Oisterwijk. Samen met maatschappelijke partners, sportverenigingen en andere sportaanbieders. Namens de gemeente Oisterwijk heeft wethouder Stefanie Vatta op 29 juni het sportakkoord ondertekend. Daarmee zijn wij officieel supporter van het Sportakkoord Oisterwijk. Jij kan ook supporter worden. Ga naar www.sportakkoordoisterwijk.nl  en meld je voor 1 augustus aan!

Laag inkomen? Kijk eens naar minimaregelingen

Voor inwoners met een laag inkomen hebben wij minimaregelingen. Deze regelingen zijn er om je financieel te helpen.

Wil jij weten of jij misschien recht hebt op een regeling? We hebben een folder gemaakt met uitgebreide informatie over de verschillende regelingen. Deze folder ligt gratis voor je klaar op verschillende plaatsen in onze gemeente. Denk aan het gemeentekantoor, Tiliander, vluchtelingenwerk en Stichting Leergeld. We zetten de regelingen kort op een rij:

Individuele inkomenstoeslag

Heb je al 3 jaar of langer een laag inkomen en lukt het niet om een hoger inkomen te krijgen? Dan is er de individuele inkomenstoeslag. Dit is een geldbedrag dat je vrij mag besteden. Je kan er gebruik van maken wanneer:

 • Je inkomen de afgelopen 36 maanden niet hoger was dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm
 • Je vermogen de afgelopen 36 maanden niet hoger was dan de vastgestelde vermogensgrenzen.

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is:

 • € 432,00 voor een alleenstaande
 • € 555,00 voor een alleenstaande ouder
 • € 617,00 voor gehuwden/samenwonenden

Declaratiefonds

Het declaratiefonds is een financiële bijdrage zodat je mee kunt doen aan sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten. Je hebt recht op een bijdrage uit het declaratiefonds wanneer:

 • Je inkomen de afgelopen 3 maanden niet hoger was dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm
 • Je vermogen niet hoger is dan de vastgestelde vermogensgrenzen

Hoeveel:

 • € 316,00 voor kinderen jonger dan 18
 • € 153,00 als je 18 jaar of ouder bent

Bijzondere bijstand

Sta je onverwacht voor noodzakelijke kosten, maar kun je deze niet zelf betalen? Dan kom je in aanmerking voor bijzondere bijstand. Denk aan kosten voor een maaltijdenvoorziening, advocaatkosten, eigen bijdrage CAK of bewindvoeringskosten. Bijzondere bijstand is er niet voor kosten die iedereen heeft, zoals huur, telefoon, eten of kleding. Je kan er gebruik van maken wanneer:

 • Je inkomen is niet hoger dan 120% van de voor geldende bijstandsnorm. Is je inkomen hoger? Dan maken wij een zogenaamde draagkrachtberekening. Misschien heb je toch nog recht op een gedeelte bijzondere bijstand
 • Je vermogen niet hoger is dan de vastgestelde vermogensgrenzen

Individuele studietoeslag

Studeer je, maar heb je door jouw handicap geen bijbaantje? Misschien heb je recht op individuele studietoeslag. Je kan er gebruik van maken wanneer:

 • Je tijdens niet kunt bijverdienen of wanneer je niet het minimumloon kunt verdienen.
 • Je vermogen niet hoger is dan de vastgestelde vermogensgrenzen

De hoogte van de studietoeslag is € 225,00 per maand.

Voor iedereen anders

Of je recht hebt op de minimaregelingen, hoeveel en welke regelingen is voor iedereen anders. Voor een deel ligt het aan hoe hoog je inkomen en/of vermogen is, maar ook aan je persoonlijke omstandigheden. Dit bekijken we wanneer je een aanvraag doet. Alle regelingen vraag je aan via een formulier op onze website www.oisterwijk.nl/laaginkomen . Op deze webpagina staat een overzicht van de regelingen. Als je een regeling aanklikt, kom je op een pagina met meer informatie én de aanvraagformulieren. Je kunt de formulieren ook ophalen aan de balie van het gemeentekantoor.

VEEL MEER OISTERWIJKS GEMEENTENIEUWS KLIK HIER

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

1e Kamer keurt opsplitsing goed, PVV tegen

HELVOIRT/VUGHT/HAAREN – 8 juli 2020. De Eerste Kamer heeft gisteren de wet goedgekeurd die de opsplitsing van de gemeente Haaren regelt. Op 22 april had ook de Tweede Kamer de opsplitsingswet al aangenomen. De opdeling van Haaren over Vught, Oisterwijk, Boxtel en Tilburg per 1 januari gaat nu dus definitief door. Alleen de PVV was tegen.

Bosschenaar en eerste Kamerlid Alexander van Hattem was bang dat de overnemende gemeenten veel niet-opgeloste problemen van Haaren erven: “Zo werd afgelopen week nog een motie van wantrouwen ingediend tegen de Haarense onderwijswethouder omdat na vele jaren het probleem met de nieuwbouw van de basisschool in het dorp Esch nog niet is opgelost. We zadelen Boxtel met dit probleem op.” Hij had ook gezien dat Haaren nog niet heeft voldaan aan de plicht om een aantal statushouders te huisvesten. Die plicht wordt straks verdeeld over de nieuwe gemeenten. De PVV wilde dat dat zou vervallen maar een motie daarover haalde het niet.

Verder maakt de PVV zich zorgen over de financiële positie van Vught. Van Hattem: “Vught kan pas in januari 2021 een begrotingswijziging inclusief Helvoirt vaststellen. Hierdoor weet Vught nog niet precies wat de extra inkomsten en uitgaven zijn vanaf januari. Daarom wil ik de minister vragen of hierover niet eerder duidelijkheid kan komen, zodat de gemeenten hun inwoners niet onverwacht hoeven te confronteren met eventueel veel hogere lokale lasten.”

Ollongren antwoordde dat herindelingen juist versterking van de bestuurskracht en toekomstbestendigheid van gemeenten tot doel hebben. “Ik ben van mening dat de toevoeging van delen van Haaren de gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught niet zal belasten en dat het voor hen niet een wijziging betekent van hun financiële vooruitzichten en hun duurzame bestuurskracht. Dat is ook niet vanuit die gemeenten een zorg. Die zijn financieel voldoende solide”, reageerde de minister.

De PVV had ook gezien dat in het dorp Esch een kleine meerderheid tegen de opsplitsing was. Maar de minister reageerde dat het ging om 15 procent van alle inwoners van Haaren. “In dat licht bezien kon de wens van de helft van de geraadpleegde Esschenaren niet worden gehonoreerd.”

Aan de Eerste Kamer schreef de minister dat de herindeling nodig is vanwege het gebrek aan bestuurskracht van de gemeente Haaren. De minister wees erop dat uit onderzoek was gebleken dat “het strategisch beleidsvermogen van de gemeente” zwak was en dat de rol van de gemeente Haaren bij grensoverschrijdende opgaven en in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zwak en kwetsbaar was.

Voor het verslag van het debat in de Eerste Kamer klik hier: https://www.eerstekamer.nl/verslag/20200707/verslag#p12

Bron: HelvoirtNet

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Over lulletjespap, kattenkwaad, eenzaamheid, pesterijen en opspelende hormonen

HAAREN – 8 juli 2020. BHIC geeft podium aan oud-internaatleerlingen en hun kostschool in Brabant

Kwajongensstreken, baldadigheid en ondeugd waren evengoed onderdeel van het dagelijkse leven op katholieke internaten als de kuisheid en gehoorzaamheid die er werd gepredikt. Een jaar geleden bracht het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) alle rooms-katholieke onderwijsinternaten in kaart met foto’s en verhalen op: https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/internaten. Sindsdien delen oud-leerlingen dagelijks foto’s, anekdotes en zelfs complete verhalen met ons. Om al deze inzendingen een plek te geven, is de site flink vernieuwd. Ruim een derde van de Brabantse internaten heeft nu een eigen internatenwereld. 

Het regent reacties

“Bijna dagelijks delen oud-leerlingen foto’s anekdotes en zelfs complete verhalen met ons“, vertelt Thijs de Leeuw, projectleider van deze website. “Ruim 2000 reacties en meer dan 800 foto’s staan er nu op de teller en deze aantallen nemen iedere dag toe. Om recht te doen aan deze inzendingen en om deze verhalen en foto’s een plek te geven, hebben we de site flink aangepast want deze groeide echt uit zijn jasje. De reacties zijn heel divers; er zitten ontroerende en helaas soms ook schrijnende verhalen tussen, maar zeker ook veel opgewekte. Je ziet ook digitale ontmoetingen tussen oud-klasgenoten na járen weer tot stand komen. Mooi natuurlijk dat dit podium zich daar voor leent.” 

In je eigen internatenwereld

Als je nu naar de website gaat, zie je dat ruim een derde van alle Brabantse internaten een eigen ‘wereldje’ heeft. In dat wereldje kun je doorklikken naar informatie over het internaat, naar alle ingezonden foto’s, naar alle ingezonden verhalen van oud-leerlingen, naar een forum (speciaal voor dat internaat), en naar instructies voor hoe je je eigen herinneringen en foto’s kunt delen. Je ziet daar veel gezamenlijke herinneringen, bijvoorbeeld over het kostschooleten, positief of negatief, en zelfs oude recepten worden er verspreid. Of over ondeugende acties en pesterijen, maar je vindt er bijvoorbeeld ook schitterende foto’s van sport en spel op het internaat.

Hemel of hel: op kostschool in Brabant

‘Op kostschool zitten’, veel Brabantse 55-plussers hebben daar nog herinneringen aan. Ouders stuurden hun kinderen vroeger massaal naar een internaat. Je kreeg daar kost en inwoning. In Noord-Brabant waren deze kostscholen vrijwel zonder uitzondering katholiek. Voor de een was het internaat een straf, voor de ander juist een voorrecht. Het BHIC heeft alle rooms-katholieke onderwijsinternaten in de na-oorlogse periode, van de jaren ’50 tot in de jaren ’70, online in kaart gebracht met foto’s en verhalen. Nieuw zijn de eigen kostschoolwereldjes, gevuld met reacties van oud-leerlingen.

Deel je herinneringen

Ook op kostschool in Brabant gezeten? Kijk dan snel of jouw school erbij staat en vertel ons hoe jij deze tijd hebt ervaren: https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/internaten . Help mee om alle herinneringen aan kostschool in Brabant in kaart te brengen.

 

’s-Hertogenbosch, 8 juli 2020

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu