Corvers Column: Gevecht om lege stallen

HELVOIRT/HAAREN/VUGHT – 26 september 2020. Oisterwijk, Vught en Boxtel lopen te hoop tegen het bestemmingsplan buitengebied van Haaren.

Dat plan zou stoppende boeren meer mogelijkheden bieden om in leegstaande stallen activiteiten te ontplooien, zoals horeca, autobedrijven en huisvesting van seizoenarbeiders. Zij wijzen erop dat als gevolg van het Haarense plan vanaf 1 januari in hun gemeente strengere regels voor leegstaande agrarische gebouwen gelden voor hun inwoners en soepeler regels voor de nieuwe inwoners uit Haaren. Gevolg: rechtsongelijkheid met als gevolg planschadeclaims, redeneren zij.

Om dat te voorkomen stappen Oisterwijk, Vught en Boxtel (Tilburg heeft geen bezwaren tegen het Haarense plan) naar de Raad van State en overwegen de werking van het plan tegen te houden door een verzoek om schorsing. Bij de drie gemeenten valt te horen dat Haaren nog snel voor de opheffing gunstiger regels voor de boeren ‘er doorheen wil jassen’.

Maar de feiten zijn anders. De wens om de mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB-beleid) te verruimen (ook provinciaal beleid!) was al een aandachtspunt bij de begrotingsbehandeling voor 2017, bij het vorig college dus, toen de datum van herindeling nog niet vaststond. Ook in het Bestuursakkoord van Progressief 96 en CDA van mei 2018 is deze (beperkte) actualisatie van het plan opgenomen.

Hebben Oisterwijk, Vught en Boxtel dan inhoudelijk een punt met hun bezwaren? Nee! Conclusie moet zijn dat deze gemeenten geen of onvoldoende zicht hebben op nieuwe wetgeving. En de media blijven steken in (op zijn gunstigst) hoor- en wederhoor maar nemen niet de moeite zelf in de (juridische) materie te duiken. Zo ontstaat er een onvolledig en verkeerd beeld naar buiten toe.

Wat is de kern? Vught, Oisterwijk en Boxtel lopen achter op Haaren als het gaat over inspelen op de Omgevingswet. Die wet, die op 1 januari 2021 ingaat, vervangt een lappendeken van 26 wetten over bouwen, natuur, milieu, water en ruimtelijke ordening. Resultaat: vereenvoudiging, kortere procedures, meer samenhang en flexibiliteit. De wet maakt het makkelijker snel in te spelen op initiatieven van burgers en bedrijven. Geen jarenlange procedures en meer ruimte voor ideeën van burgers. De gemeente gaat de dialoog aan met burgers en bedrijven en kijkt wat er mogelijk is, in de geest van de Omgevingswet.

Haaren heeft voor die nieuwe manier van werken uitgangspunten opgesteld, een ‘afwegingskader’ in ambtelijk jargon. Geen stuk waar rechten aan kunnen worden ontleend. Ook geen stuk waarin staat wat is toegestaan en wat niet. Uiteindelijk beslissen de gemeente zelf of iets kan of niet kan.

Planschade? Rechtsongelijkheid? Onzin, want het stuk creëert geen rechten. “Volstrekt niet aan de orde”, sprak wethouder Harry van Hal dan ook terecht in de raad op 24 september.

Oisterwijk, Vught en Boxtel kregen enkele uren voor die beslissende raadsvergadering de deksel op de neus van de provincie. Zij hadden in Den Bosch een gesprek ‘afgedwongen’ in de veronderstelling dat Haaren de oren zou worden gewassen. Het tegendeel bleek het geval: Haaren incasseerde louter complimenten voor haar voortvarende werkwijze. Van Hal: “Dat deed mij veel deugd.”

Het enige dat je Haaren kunt verwijten is dat de gemeente pas nu met deze aanpassing van het plan komt. Van Hal erkende dat ook in de raad en ging zelfs verder, terugkijkend op de vele pogingen de drie gemeenten te overtuigen: “Ik vind het buitengewoon spijtig dat ik kennelijk niet de juiste snaar heb gevonden.” Maar Van Hal valt weinig te verwijten.

De tegenstem van de fractie van Samenwerking 95 was opmerkelijk: S’95 is voorstander van het voorstel maar wil (opnieuw) nader overleg om met de gemeenten op een lijn te komen. Maar nog opmerkelijker is het niet mee stemmen van drie raadsleden van Progressief 96: Brecht Gerritse, Marion Das en Jan van Ginneken. Zij zijn kandidaat voor de gemeenteraden van Vught en Oisterwijk en willen kennelijk schone handen houden. Een onbegrijpelijk standpunt dat binnen de eigen fractie tot veel discussie heeft geleid maar niet tot een bevredigend eind.

Een raadslid moet zijn inwoners vertegenwoordigen en beslissingen nemen die voor zijn gemeente van belang zijn. Dat is zijn democratische plicht. Stemmen dus: voor of tegen! Maar dit ‘wegduiken’ dient louter hun eigen belang (‘schone handen houden’) en/of het belang van een andere gemeente. Het getuigt van weinig ruggengraat.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Column Corvers: Vijftien jaar strijd

HELVOIRT – 26 augustus 2020. Niet iedereen is overtuigd van de noodzaak van reconstructie van rijksweg N65, tenminste niet op de manier zoals die nu op de tekeningen staat. Ieder heeft recht op bezwaar en beroep. In totaal zijn er in Vught en Haaren 165 zienswijzen ingediend.

Sommige bezwaarmakers zetten zwaar geschut in. Zo roept het Comité N65 op tot actie tegen ‘het rampzalige N65-reconstructieplan’. ‘Een negatief maatschappelijk rendement van vele tientallen miljoenen euro’s’. Het plan is volgens het comité ‘de grootste kapitale blunder ooit’.

Toch maar even: waarom is het van belang dat de situatie van rijksweg N65 wordt aangepakt?

In de eerste plaats voor de veiligheid van de bewoners in Vught en Helvoirt. Denk vooral aan de honderden kinderen en jongeren die dagelijks de weg moeten oversteken. Het Brabants Dagblad besteedde onlangs nog aandacht aan de slachtoffers die verongelukten op deze weg: Daan 24 jaar, Joey 16 jaar, Steven 6 jaar, Frans 16 jaar. Nabestaanden zijn blij dat de rijksweg eindelijk op de schop gaat.

Behalve de verkeersveiligheid is reconstructie van de N65 ook noodzakelijk om af te komen van de luchtverontreiniging en overlast van remmende en optrekkende auto’s op de vier grote kruispunten in Vught en Helvoirt. Hier heeft natuurlijk ook de doorstroming van het verkeer mee te maken die straks sterk verbetert.

Tot slot wordt Vught, nu in twee delen gesplitst, meer met elkaar verbonden al is dit maar ten dele waar. De weg blijft immers de twee dorpsdelen scheiden maar na uitvoering van de plannen worden deze meer met elkaar verbonden.

In 2011 kwam het rijk na lang aandringen van Vught uiteindelijk toch over de brug met 100 miljoen. Niet zozeer omdat zij overtuigd is van de noodzaak van verbetering van de N65 (die doorgaande weg is voor het rijk helemaal niet zo belangrijk!) maar vooral doordat Vught eindelijk erkenning wist te krijgen voor haar specifieke ligging en problemen met spoor en rijkswegen.

Het grootste winstpunt van de plannen is ongetwijfeld dat fietsers en voetgangers straks bij vier ongelijkvloerse kruisingen zonder verkeerslichten veilig de weg over kunnen steken. En natuurlijk hadden de plannen nog beter gekund, denk vooral een de door velen gewenste tunnel. Maar vooral de beperkte financiële middelen maken keuzes noodzakelijk.

Er resteren voor de drie dorpen fikse problemen bij de vastgestelde plannen. Zo moet worden voorkomen dat straks veel meer zwaar verkeer door Helvoirt en Cromvoirt rijdt. Ook moet er een oplossing komen voor de verwachte forse toename van verkeer door Vught, vooral door de Helvoirtseweg. Die toename van het lokale verkeer door de drie dorpen is verreweg het grootste probleem en moet adequaat worden aangepakt. En er zijn nog tal van andere knelpunten.

Maar dat is geen reden het plan dan maar af te schieten en de toegezegde  miljoenen van rijk en provincie te laten verdampen. Na 15 jaar strijd voor een betere N65 moet nu worden doorgepakt.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Column Corvers: Maatschappelijk rendement

HAAREN – 11 juli 2020. Sinds de laatste bewoners van Haarendael in januari 2012 verhuisden heerst er onduidelijkheid over de toekomst van het rijksmonument.

Een juridisch steekspel tussen Cello en gemeente Haaren, de zorginstelling die een deal sloot met de Haarense ondernemer Wim Vugts. Enfin, het verhaal is bekend. Het kon de verloedering van het oud-seminarie niet tegenhouden. En toen was er de verwoestende brand van 31 augustus 2019.

Het is niet uitgesloten dat juist die vuurzee, die het monument voor een groot deel vernietigde, op een of andere manier partijen bij elkaar heeft gebracht die tot dan toe nog onwrikbaar tegenover elkaar stonden. “Toen ik twee jaar geleden als wethouder begon stonden we er anders voor”, zei wethouder Harry van Hal woensdag 8 juli tijdens een dialoog met bewoners. “We kijken nu allemaal dezelfde kant op.” Van Hal heeft inderdaad geen geringe prestatie geleverd.

Hoe dan ook, met het binnenhalen van projectontwikkelaar Lithos Bouw en Ontwikkeling uit Amersfoort lijkt een goede weg ingeslagen om stevig koers te zetten naar (uiteindelijk) een verantwoorde definitieve bestemming voor Haarendael. Een gerenommeerd bureau met veel kwaliteit, zoals ook bleek uit de dialoog op 8 juli.

Nog altijd is niet duidelijk welke gedeelten van het complex na de verwoestende brand behouden kunnen blijven, behalve de ongeschonden kapel. Drie constructeurs en een veiligheidskundige zijn met deze complexe klus, denk aan het asbestprobleem, al enige tijd doende. Kennelijk zitten zij (nog) niet op een lijn. Anders valt niet te verklaren waarom dit zo lang duurt. Als zij eruit zijn moet de gemeente de knoop doorhakken, een taak voor Oisterwijk dus.

Voor Lithos is logischerwijs de Structuurvisie Haarendael 2012 uitgangspunt maar die is op twee aspecten ‘niet heilig’. Allereerst de strakke grenzen rondom deelgebieden van Haarendael. Zo wordt het noordoostelijk deel van ‘bebouwing voortuinen’ ruimer geïnterpreteerd. Ook de overgangszone naar het dorp wordt ruimer. Dat laatste moet de binding met het dorp vergroten.

Verder wijkt de gefaseerde aanpak af van de Structuurvisie die uitgaat van één ontwikkeling in een keer. Maar dat is niet haalbaar, ziet ook Lithos. Eerdere plannen voor één functie voor het hele complex (onderwijscampus, hotel, zorg) sneuvelden immers. Dus is het toverwoord nu fasering: diverse tijdelijke functies die de aanjager moet worden voor een definitieve bestemming van Haarendael. Voor dat laatste werden in de dialoogsessies wonen inclusief zorg, onderwijs (agro/natuur voor studenten) en ‘short stay’ (buitenlandse werknemers / arbeidsmigranten) genoemd.

Tijdelijke functies (zoals startende ondernemers, kunstenaars, werkplaatsen)  moeten voor ‘nieuwe dynamiek’ zorgen, betoogde ontwikkelaar Alex Sievers. Ook zou het veel te lang duren voordat het oud-seminarie weer een bestemming heeft, vooral voor eigenaar Wim Vugts is snelle (voorlopige) invulling belangrijk. De ondernemer, die 3.255.000 voor het landgoed neertelde, wil vaart in de ontwikkeling. Haarendael moet zo snel mogelijk klinkende munt opleveren, tot nu toe heeft het oud-seminarie hem alleen maar geld gekost. Overigens ligt verkoop aan Lithos voor de hand zodra duidelijk is welk deel van Haarendael behouden kan blijven.

Ontwikkelaar Sievers sprak over “het commerciële en maatschappelijke in elkaar laten overvloeien”. Dat klinkt weer wat vrijblijvender dan ‘maatschappelijk rendement’, waarover historicus en cultuurdeskundige Gerard Rooijakkers spreekt. “De gemeente Haaren kan het zich niet permitteren dat Haarendael geen maatschappelijk rendement oplevert”, zegt Rooijakkers.

Met de stappen die nu zijn gezet is er vooralsnog geen reden te veronderstellen dat dat niet gaat lukken. Met de inktzwarte periode van Haarendael nog maar kort achter ons mag je dat best verrassend noemen.

Bron: Peter Corvers, foto: AZG

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Corvers Column: Onzin

HAAREN/VUGHT/HELVOIRT – 25 mei 2020. Over de N65 is al heel veel gezegd en geschreven. Eerst enkele feiten op een rij.

De weg wordt in Vught vanaf het spoor tot voorbij het kruispunt met de Boslaan en Vijverbosweg verdiept aangelegd. De kruisingen worden ongelijkvloers en de verkeerslichten verdwijnen. Het oversteken van de weg wordt dus een stuk veiliger, dat is een groot winstpunt, zeker voor de vele leerlingen die dagelijks naar het Maurickcollege gaan en de weg over moeten. Vooral de situatie bij de Boslaan is een belangrijke verbetering. In eerdere plannen bleef dat kruispunt gelijkvloers en ontoegankelijk voor fietsers en voetgangers.

En dan de tunnel die door velen wordt bepleit. In 2013 en 2018 is onderzocht of een tunnel mogelijk is. In 2018 is bij de opwaardering van VKA naar VKA-Plus opnieuw een kostenraming gemaakt voor een boortunnel. Ook is geraamd hoe duur een tunnel is op basis van een open bouwput principe. Daaruit blijkt dat een tunnel onbetaalbaar is en uitkomt op tenminste zo’n 400 miljoen, volstrekt onbetaalbaar dus. De totale kosten van het huidige plan bedragen 155 miljoen, een bedrag dat na jaren lobbyen met uiterste inspanningen door het Vughts college is bereikt.

Wat stellen bezwaarmakers hier tegenover? Vught Participeert stelt dat een tunnel (uiteindelijk) goedkoper is. Het burgerinitiatief wijst op nieuwe technieken. Maar hoe dat precies zit, welke technieken dat zijn wordt totaal niet duidelijk. Het college moet dat maar uitzoeken, vindt Vught Participeert! Dat is de wereld op zijn kop. Als je vindt dat met nieuwe, innovatieve technieken veel winst te halen valt en daarmee zelfs voorgestelde plannen van tafel moeten, moet je met nadere informatie komen. De bal bij het college leggen is onzinnig en een zwaktebod!

En dan de SP: citaat van de site: “Dit college stort Vught in de schulden voor een plan waarbij alleen het verkeer tussen Den Bosch en Tilburg erop vooruit gaat.” Volgens deze partij blijkt uit een kosten- en batenanalyse (MKBA) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat Vught er 15% op achteruit gaat. Datzelfde ministerie, dat 115 miljoen voor de N65 op tafel legt, komt dus met onderzoek waaruit blijkt dat de reconstructie voor Vught per saldo nadelig is. Volgens de SP. Waarom slaat deze partij niet wat harder op de trom als dat echt waar zou zijn? Onzin dus. De SP wil onderzoek naar een techniek waarbij een win-win situatie ontstaat. Via haar site kun je doorklikken naar de website van Vught Participeert….! De cirkel is rond.

De Stichting Comité N65 Ondergronds Helvoirt maakt het nog bonter. In een pamflet aan het Vughtse college en de raadsleden pleit de stichting voor een tunnel. Aan het slot schrijft de stichting: “Wij adviseren u dan ook dringend dit N65-bestemmingsplan af te stemmen. Mocht uw partij toch voorstemmen, mag u ervan uitgaan dat wij dit najaar via de pers, tv, folders, affiches, bijeenkomsten etc. u de grootst mogelijke verkiezingsnederlaag zullen trachten te bezorgen. Dit in samenwerking met veel andere bewoners.”
Als je dit leest vraag je je af hoe serieus je het hele epistel nog moet nemen!

Prima om argumenten uit te wisselen. Maar hou op met die onzin!

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Column Corvers: Nul

HAAREN – 18 april 2020. De N65 gaat dus toch niet op slot.

De rijksweg zou aanvankelijk acht maanden dicht gaan tussen Den Bosch en Tilburg om de ombouw van drie naar vier sporen en de verdiepte aanleg mogelijk te maken. Maar het plan uit 2017 voor een viaduct dat al in een la was beland wordt nu toch uitgevoerd, zij het in een afgeslankte variant: twee keer één rijstrook in plaats van twee keer twee rijstroken.

Dat is vooral goed nieuws voor Helvoirt dat acht maanden van de ‘buitenwereld’ leek te worden afgesneden. Vught en Haaren hadden daar even bonje over: Vught koos voor veiligheid en minder overlast maar Haaren zag een praktisch onbereikbaar dorp, wanhopige ondernemers en een overbelast buitengebied in het verschiet. Nu motiveren ministerie, provincie en Vught de ommezwaai dat de omleidingsroutes –na afsluiting van de N65– voor te veel uitstoot van stikstof bij natuurgebieden zou leiden… Niet eerder aan gedacht?

Op het ontwerpbestemmingsplan voor het Vughtse deel (van juni/juli 2019) zijn 125 zienswijzen binnengekomen (het Helvoirtse plan van de N65 ligt tot en met 1 mei nog ter inzage). Veel reacties hebben te maken met de druk op het lokale wegennet. Immers, minder aansluitingen op de N65 betekent meer verkeer op de lokale wegen. Vught wijst vrijwel alle bezwaren af. Dat is niet verrassend want het plan dat nu op tafel ligt is het resultaat van vele inspraakrondes.

De vereniging Vught Participeert komt met een opmerkelijk burgerinitiatief: een tunnel voor het volledige traject in Vught van de N65 in plaats van een tunnelbak die nu in het plan staat. ‘Gewoon iets dieper graven, dak erop en onze oorspronkelijke Helvoirtseweg er overheen’, schrijft Vught Participeert, die dat goed mogelijk vindt dankzij ‘voortgeschreden technieken’. De voordelen zijn helder: het dorp blijft in tact, Vught Noord en Zuid met elkaar verbonden, meer verkeersveiligheid, aansluitingen op de N65 blijven behouden, geen druk op lokale wegen, enzovoort. Vught Participeert weet zich met dit burgerinitiatief inmiddels gesteund door meer dan 300 handtekeningen.

Het lijkt mooi maar het plan is eerder uitgebreid onderzocht en blijkt zowel financieel als ruimtelijk volstrekt onhaalbaar. Volgens de Vughtse wethouder Guus van Woesik is met dit plan al gauw tussen 350 tot 600 miljoen gemoeid!
Ter vergelijking: het huidige plan kost 155 miljoen: provincie en rijk betalen 115 miljoen, Vught 21, 5, Haaren 5,5 en Den Bosch 3,5 (9,5 miljoen is BTW). Die 115 miljoen bleek Vught alleen met uiterste inspanningen te kunnen binnenhalen.

De onuitvoerbaarheid, althans voor het hele traject, zit ‘m in de omkering van spoor en weg bij Vught. Straks gaat het spoor onder de weg door die op maaiveldhoogte komt. Een tunnel (acht meter diep) kan dus pas worden gerealiseerd ter hoogte van villa Craijenstein omdat er ruimte nodig is voor nieuwe stroken die moeten aansluiten op de verdiepte N65, ook gelet op de aansluiting met de Helvoirtseweg. Veel straten in Vught, zoals Lekkerbeetjenlaan en omgeving, hebben dan geen profijt van een tunnel.

Gewoon iets dieper graven en dak erop…! Tja, als je zomaar iets opschrijft zonder je enigszins in een plan te verdiepen, wel ruim 300 handtekeningen in je achterzak hebt van mensen die kennelijk blindelings tekenen….
Dan is het resultaat uiteindelijk nul!

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Corvers Column: Negatieve erfenis

HAAREN – 21 februari 2020. De gemeente is aan het afbouwen. Nieuw beleid wordt logischerwijs niet meer gemaakt. Maar wat het gemeentebestuur in elk geval nog wel wil oppakken is het vernieuwen van de school in Esch en de dorpshuizen in Haaren en Biezenmortel.

Renovatie of vervangende nieuwbouw van de gedateerde, veertig jaar oude Willibrordusschool moet zeker worden gesteld voordat Haaren op 1 januari 2021 ophoudt te bestaan. Voorkomen moet worden dat de gemeente Boxtel, waar Esch straks onder valt, zit opgescheept met een ‘negatieve’ erfenis uit Haaren. Dat zou nog meer vertraging van de plannen betekenen tyerwijl de discussie al jaren loopt.

Voor de Essche school heeft de gemeente een bijdrage in de kapitaalslasten gereserveerd van een miljoen euro. Volstrekt ontoereikend. Het schoolbestuur draagt 400.000 euro bij uit de onderhoudsreserve, renovatie kost zo’n 2,8 miljoen, nieuwbouw circa 3,5 miljoen.

Renovatie van de school komt neer op het slopen van het noodlokaal en de kinderopvang, vernieuwing van de patio en realisering van een aanbouw. Verder worden duurzaamheidsmaatregelen genomen om het binnenklimaat te verbeteren (zoals warmtepomp, zonnepanelen, verkoelingsapparatuur) en het gebouw beter te laten aansluiten op het hedendaagse onderwijs.

Gemeenten zijn wettelijk (financieel) verantwoordelijk voor nieuwbouw, het schoolbestuur voor het onderhoud van het schoolgebouw. Renovatie, waarbij het gaat om grote ingrepen om het gebouw te verduurzamen, zoals bij de Essche school nodig is, is een grijs gebied. Renovatie is sinds vier jaar niet meer opgenomen als aparte voorziening in de onderwijswetten. Dit leidt nogal eens tot getouwtrek tussen gemeenten en schoolbesturen wie opdraait voor de financiering bij renovatie als alternatief voor vervangende nieuwbouw, zoals ook nu in Haaren.

Juridisch heeft Cadans Primair, het schoolbestuur van de Willibrordusschool, recht op het hoger budget voor vervangende nieuwbouw. Cadans Primair heeft zowel renovatie als nieuwbouw onderzocht voor de Essche school. Daaruit blijkt dat renovatie een volwaardig alternatief is voor nieuwbouw. Als wordt gekozen voor nieuwbouw wordt de school kleiner (volgens de regels zijn dan minder vierkante meters beschikbaar) omdat de huidige normen (leerlingenaantal) gelden en die liggen in Esch nu lager. Daarom wil Cadans Primair de school renoveren maar dan wel met het (hogere) budget van vervangende nieuwbouw. Juridisch stuit dat op bezwaren.

Beide partijen kunnen het niet eens worden en steggelen daar al lange tijd over. Het schoolbestuur legde daarom onlangs een tweede aanvraag voor vervangende nieuwbouw bij de gemeente op tafel omdat B&W op de eerste aanvraag van januari 2019 (die als ‘achtervang dient als renovatie toch niet mogelijk blijkt) geen besluit heeft genomen. De verslechterde verhoudingen tussen beide partijen worden pijnlijk duidelijk nu het schoolbestuur de gemeente daarvoor formeel in gebreke stelt. Hoe je de situatie ook beoordeelt, een slagvaardige indruk maakt het college niet in deze kwestie.

Intussen voelt ‘Esch’ zich achtergesteld. Velen in het dorp, schooldirecteur, leraren en ouders vinden dat het veel te lang duurt. Menigeen in Esch wijst op de nieuwe scholen die in Haaren en Helvoirt zijn gebouwd en waar de gemeente fors in investeerde. Raadslid Christien van Schijndel zegt: ‘De gemeente stopte in het HelvoirThuis zo’n zes miljoen. Waarom is er voor de school in Esch nog nauwelijks geld?’

Scepsis is er ook in de politiek van Boxtel. Coalitiepartij Combinatie 95 schrijft in vragen aan het college dat een miljoen euro voor de school ‘volstrekt onvoldoende’ is en dat de Essche school straks ‘onevenredig op het bordje komt van de gemeente Boxtel’.
Nee, op zo’n erfenis zit niemand te wachten!

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Corvers Column: Identiteit

HAAREN – 9 januari 2020. Het woord komt iedere keer terug als een dorp bij een andere gemeente wordt gevoegd: identiteit. Daarmee wordt dan meestal bedoeld: kan ons dorp blijven wat het nu is? Kunnen we onze eigenheid, ons eigen karakter behouden?

De voorbeelden liggen voor het oprapen! Dichtbij huis. Is Esch een ander dorp geworden sinds het in 1996 niet meer zelfstandig bleef? Of Helvoirt of Haaren? Is er eigenlijk über-haupt iets veranderd in deze dorpen sinds die geen zelfstandige gemeenten meer zijn?
Natuurlijk, er was een hoop gedoe destijds waar het gemeentehuis moest komen. Dat werd Haaren. En de milieustraat kwam daar ook. Maar is daardoor het eigen karakter van Helvoirt veranderd? Nee toch!

Ook nu de vier dorpen van de gemeente Haaren worden verdeeld over de buurgemeenten komt de vraag naar identiteit naar boven. Is het angst voor het onbekende? Of worden we opgeslokt: een klein dorp dat bij een groter dorp komt?

Waarom halen inwoners zo vaak de identiteit erbij in dat geval? Ik legde die vraag voor aan burgemeester Roderick van de Mortel in een vraaggesprek bij de Vughtse internet omroep NOVO3. “Ik denk dat grenzen identiteit moeten bepalen”, zegt Van de Mortel die erop wijst dat ook een straat of een plein een identiteit kan hebben. “Soms is het zorg of angst voor het onbekende.”

Dus toch? De Vughtse burgemeester noemt Cromvoirt als voorbeeld. “Daar doet men gewoon jarenlang al wat men gewend is om te doen. Daar heeft men totaal geen ‘last’ van Vught.” Van de Mortel wil maar zeggen: Cromvoirt, vanaf 1811 een eigen gemeente, is nog hetzelfde dorp als toen het op 1 januari 1933 onderdeel werd van de gemeente Vught. Natuurlijk is het in al die jaren veranderd maar niet door samenvoeging met Vught. Cromvoirt ondervond destijds door zijn geringe omvang (687 inwoners in 1933) financiële problemen. Samengaan met Vught was dus een uitkomst.

Van de Mortel wijst daar ook fijntjes op: “Als Cromvoirt zelfstandig was geweest dan was er bijvoorbeeld geen nieuwe brandweerkazerne of nieuwe lagere school gekomen. Zelfs in een grote stad is het de vraag of er op 750 inwoners een nieuwe basisschool komt terwijl je bijvoorbeeld maar 100 leerlingen hebt.” Ook renovatie van het gedateerde dorpshuis wordt vrijwel geheel betaald door de gemeente.
Van de Mortel noemt het ‘bewuste acties’ van de gemeente Vught om de gemeenschap Cromvoirt vitaal te laten zijn. “En die lijn trekken we natuurlijk ook gewoon door naar Helvoirt.” De Vughtse burgemeester kan het niet genoeg benadrukken: “Er gaat voor de inwoners van Helvoirt niks veranderen. Dat is in elk geval ons streven. En als er iets ver-andert dan moet het alleen ten goede zijn.”

Op Plein Helvoirt, een platform ‘om straks gehoord en gezien te worden in Vught’ staat:
‘Als we straks bij Vught horen willen we die eigenheid van Helvoirt nog sterker maken. (…) Hoe zorgen we dat iets behouden blijft? Hoe zorgen we dat iets beter wordt?’

Een tegenvraag. Is de eigenheid van Helvoirt (nog) niet sterk genoeg? Wat heeft Vught daarmee te maken? Ga uit van je eigen kracht. Inwoners bepalen het karakter van een dorp.
Mijn overtuiging: Helvoirt heeft straks alleen maar voordeel van de samenvoeging. Het-zelfde geldt voor Haaren, Esch en (zeker) Biezenmortel.

Weg met die angst!

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Vijf over twaalf

HAAREN – 18 november 2019. De oppositie in Haaren pleitte deze maand voor meer snelheid en geld bij verbouwing van de dorpshuizen in Haaren en Biezenmortel en de Willibrordusschool in Esch. Volgens Samenwerking 95 en VVD zijn de drie projecten nu niet veiliggesteld als straks Haaren is opgesplitst. Je moet maar afwachten hoe straks Oisterwijk, Tilburg en Boxtel daarmee omgaan, is de onzekere gedachte.

Het college heeft daarvoor in totaal vier miljoen aan kapitaallasten opzij gezet: anderhalf miljoen voor elk dorpshuis en een miljoen voor de school. Maar in de begroting is daarvoor geen budget opgenomen. De oppositie wil dat er in overleg met de gemeente voor 1 april concrete plannen op tafel liggen met een degelijke financiële onderbouwing. Dan zal blijken dat vier miljoen voor twee dorpshuizen en een school een lachertje is, is de redenering van Samenwerking 95 en VVD. Immers, voor anderhalf miljoen bouw je nog geen half dorpshuis.

Het probleem is dat de politiek (lees: de achtereenvolgende colleges) veel te laat is begonnen om de verbouwing van de dorpshuizen en school, cruciale plannen in de drie dorpen, veilig te stellen. Al jarenlang is helder dat er iets moeten gebeuren met Den Domp, de Vorselaer en de Essche school, maar spijkers met koppen zijn nooit geslagen.

Inmiddels is de bestuursstijl in Haaren veranderd. Laat de inwoners of besturen zelf met plannen komen, die weten wat goed voor hen is, redeneert het college. De gemeente is ‘slechts’ voorwaardenscheppend. Een voorbeeld: voor de Noenes hebben de inwoners een gebiedsvisie opgesteld met financiële steun van de gemeente. Op de Distelberg gebeurt nu hetzelfde om meer zekerheid te bieden in de woonsituatie van de bewoners van 37 recreatiewoningen. “Ons beleid heeft een uitnodigend karakter”, viel vanuit het college op te tekenen tijdens het begrotingsdebat.

De bal ligt dus bij de inwoners. Ook als het gaat over de dorpshuizen in Haaren en Biezenmortel en de Essche school. De besturen moeten zelf met een concreet plan komen; de gemeente heeft in totaal een ton beschikbaar voor ondersteuning.

Maar inmiddels kan de gemeente niet (meer) garanderen dat de besturen van de dorpshuizen en school die (anderhalf) miljoen ook daadwerkelijk krijgen! Er is geen dekking vanaf 2021. Dan bestaat Haaren immers niet meer. Het is dus niet vijf voor twaalf maar vijf over twaalf!

Ter illustratie: Oisterwijk geeft geen garanties dat zij anderhalf miljoen voor Den Domp meeneemt in haar begroting . Logisch! Geen wethouder die dat toezegt, het kan je doodvonnis zijn! Daar gaat immers de Oisterwijkse raad over.

In het Bestuursakkoord hebben Progressief 96 en CDA vastgelegd dat het vernieuwen van Den Domp, De Vorselaer en de school in Esch “bijdragen aan de kracht van de dorpen.” Die projecten “zetten we door, starten we op of halen we naar voren.” De realiteit is inmiddels radicaal anders. Of moeten we dat citaat uit het Bestuursakkoord ook ‘uitnodigend’ interpreteren?

Waarom ligt de bal hier zo nadrukkelijk bij de inwoners (lees: besturen)? Dorpshuizen en school zijn van cruciaal belang voor een dorp en dragen –inderdaad!– bij aan de kracht van een dorp. Hier moet het initiatief bij de gemeente liggen!

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Column Corvers: Zeggenschap

HAAREN – 8 oktober 2019. De bal ligt steeds vaker bij de inwoners als het gaat om nieuwe initiatieven waarbij ook de gemeente nadrukkelijk in beeld is.

Inwoners komen zelf met ideeën om hun wensen te realiseren. Dat heeft ook te maken met nieuwe wetgeving die eraan komt. De Omgevingswet geeft meer zeggenschap aan inwoners als het gaat over hun eigen leefomgeving. ‘Kom zelf met een idee, dan kijken we samen of dat kan’, lijkt de overheid te zeggen.

Ook in onze eigen gemeente zien daarvan voorbeelden. Neem buurtschap de Noenes in Haaren waar de bewoners zelf initiatieven nemen om hun woonsituatie te verbeteren. De bewoners van de 240 huisjes hebben na tientallen jaren nog altijd geen zekerheid over al dan niet permanent wonen (110 bewoners hebben een gedoogverklaring) in hun recreatiewoning, al hebben de huisjes volgens de bewoners die status allang niet meer. En de woning uitbreiden is niet toegestaan. De provincie is tegen permanent wonen in recreatiewoningen.

Samen met de gemeente Haaren, de provincie en andere partijen zoals Natuurmonumenten en Duurzame Energie Haaren hebben de bewoners alle belangen en waarden van de Noenes in een landschapsvisie op een rij laten zetten door een landschapsbureau, financieel mogelijk gemaakt door het gemeentebestuur dat voor het opstellen van de visie een subsidie van 23.000 euro verleende. De provincie ziet mogelijkheden voor wonen op de Noenes, niet voor alle woningen maar als maatwerk voor zover dat samengaat met een goede landschappelijke kwaliteit van dit gebied.

De provincie is met het idee gekomen om de wensen van de bewoners zelf te laten vastleggen. Eerder vond de provincie een voorstel van Haaren om een woonbestemming aan de Noenes toe te kennen te kort door de bocht. Ook Haaren vindt zo’n gebiedsvisie een prima middel om bewoners te betrekken bij hun eigen belangen. ‘Wij moeten af van het idee dat de gemeente weet wat goed is voor die mensen, laat zij dat zelf maar zeggen en dat bediscussiëren met de omgeving’, sprak wethouder Harry van Hal in de gemeenteraad over een andere kwestie, de recreatiewoningen op de Distelberg, waar dezelfde problematiek speelt als op de Noenes.

Voor de bewoners is het belangrijkste uitgangspunt: permanent wonen en een groter bouwvolume. Maar een belangrijke voorwaarde is dat de visie aantoont dat wonen een bijdrage levert aan de kwaliteit van het gebied. Veel recreatieparken in Brabant verloederen omdat er niet gewoond wordt, is de heersende opinie. In een bijlage bij de landschapsvisie, die er sinds januari ligt,  heeft de Vereniging De Noenes de wensen neergelegd voor nieuwe bouwvolumes: 120 m2 bebouwd oppervlak (nu: 60 m2) en 480 m3 inhoud (nu: 230). Een verdubbeling van wat nu is toegestaan, een verruiming waarvan de noodzaak in de landschapsvisie niet echt wordt aangetoond.

De gemeente Oisterwijk die meepraat over De Noenes omdat vanaf 1 januari 2021 dit buurtschap binnen haar grenzen ligt maakt geen haast. Oisterwijk heeft  zeventien recreatiebedrijven die de Noenes, als daar wonen mogelijk wordt, dit als precedent gaan zien, al vindt Ad van Laarhoven, voorzitter van de Vereniging De Noenes, zijn park ‘volstrekt geen recreatiepark’. Hij riep in september de Haarense gemeenteraad op meer sturing te geven aan deze zaak, nu ook de provincie positief is over de visie.

De Vereniging De Noenes wil dat de raad nog voor opsplitsing van Haaren een bestemmingsplan vaststelt op basis van de landschapsvisie zodat deze zaak juridisch is afgetimmerd voordat Oisterwijk daar formeel grip op kan krijgen. Maar dat gaat niet meer lukken. Er ligt niet eens een opdracht van de raad aan B&W om de procedure te starten, terwijl de landschapsvisie er al negen maanden ligt.

Dat roept de vraag op waarom de Haarense raad de Noenes niet sneller oppakt op basis van zijn eigen bevoegdheid? Dan alleen krijgt de zeggenschap die aan de  bewoners van De Noenes is gegeven echt inhoud.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Corvers Column: Krokodillentranen

HAAREN – 3 september 2019. “Het is een drama”, laat Wim Vugts in een eerste reactie zaterdagavond weten toen de vlammen nog uit het dak van het hoofdgebouw van Haarendael kwamen.

Maar het zijn louter krokodillentranen die de eigenaar van het verwoeste monumentale complex laat. Niks meer en niks minder.

Zoals ook de Stichting Maatschappelijk Platform Haarendael (SMPH), een groep verontruste Haarenaren die zich sterk maakt voor het behoud van Haarendael als monumentaal erfgoed, in haar reactie na de brand opmerkt. ‘De criminele activiteiten op het landgoed hebben geleid tot een systematische verloedering.’ Daar valt geen speld tussen te krijgen.

Wim Vugts heeft zich niet bekommerd om het monumentale complex. Die conclusie mag je rustig trekken. Dat geldt zowel voor de periode dat hij huurder was -en zorginstelling Cello eigenaar- als voor de periode vanaf april dit jaar toen hij Haarendael eenmaal in bezit had.

Zoals ook elders wordt beweerd: de verkoop van het oud-seminarie door Cello aan Wim Vugts was zeer dubieus. Om dit landgoed eerder aan hem te verhuren overigens ook. Ook Cello valt dus veel te verwijten. Als eigenaar heeft het, zoals ook SMPH stelt, jarenlang geen enkele poging gedaan om Vugts als huurder op zijn verantwoordelijkheden te wijzen. Vugts laadde daarmee vervolgens de ernstige verdenking op zich het pand doelbewust te laten verloederen om zodoende de verkoopprijs -die hij later zou gaan betalen- zo laag mogelijk te houden. Cello liet dit gebeuren en kon het met de gemeente Haaren niet eens worden over verkoop van Haarendael, een juridische kwestie die zich jaren voortsleepte. Dat de gemeente Haaren weinig adequaat heeft gehandeld en na talloze rechtszaken uiteindelijk aan het kortste eind trok mag een terechte conclusie zijn. Dat neemt niet weg dat eigenaar Cello gedurende al die jaren weigerde een eurocent te investeren in (het meest noodzakelijke) onderhoud van het monumentale complex.

Vugts blijft een ondernemer waarmee moeilijk zaken te doen is. Hij is zeker niet onomstreden. Onnavolgbaar ook. Zo suggereert hij dit weekend in de pers dat Haarendael met anti-kraak voor dit soort rampen had kunnen worden behoed. “Bezopen dat er geen anti-kraak in mocht. Dan krijg je dit soort praktijken.” Maar een verzoek voor anti-kraak, dat volgens Vugts door de gemeente is geweigerd, is nooit ingediend. Waarschijnlijk doelt hij op de aanvraag voor bewoning van het pand waarvoor twee dagen na de brand een afspraak was met de gemeente. Maar dat gaat over bewoning van acht personen in het Koetshuis, dus ver buiten het nu verwoeste hoofdgebouw… En vorig jaar moest de gemeente nog tientallen Oost-Europese burgers uit het pand zetten. Vugts had niet alleen geen toestemming voor die huisvesting, het geboden onderdak was onder die omstandigheden ook volkomen onverantwoord.

Intussen lijken alle partijen in te zetten op herbouw van het cultuurhistorisch erfgoed mits er voldoende cultuurhistorische waarde is overgebleven. In dit opzicht kan de ‘harde knip’ tussen hoofdgebouw en kapel die de brandweer zaterdagavond aanbracht en daarmee de kapel en een belangrijk deel van de historische voorwerpen van het oorlogsmuseum redde, van cruciaal belang worden.

Vugts had grootse plannen met het voormalige seminarie, een landgoed van 33 hectares met 25.000 vierkante meter aan monumentale opstallen waarvoor hij 3.250.000 euro neertelde. Na de huisvesting van arbeidsmigranten wil hij een combinatie van zorg en wonen of hotel en wonen realiseren. De brand maakt die plannen niet anders, integendeel! De positie van de ondernemer lijkt er alleen maar sterker op te worden. Als eigenaar zal hij een hartig woordje meepraten en beslissen als het op herbouw en een nieuwe bestemming aankomt.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu