Corvers Column: Identiteit

HAAREN – 9 januari 2020. Het woord komt iedere keer terug als een dorp bij een andere gemeente wordt gevoegd: identiteit. Daarmee wordt dan meestal bedoeld: kan ons dorp blijven wat het nu is? Kunnen we onze eigenheid, ons eigen karakter behouden?

De voorbeelden liggen voor het oprapen! Dichtbij huis. Is Esch een ander dorp geworden sinds het in 1996 niet meer zelfstandig bleef? Of Helvoirt of Haaren? Is er eigenlijk über-haupt iets veranderd in deze dorpen sinds die geen zelfstandige gemeenten meer zijn?
Natuurlijk, er was een hoop gedoe destijds waar het gemeentehuis moest komen. Dat werd Haaren. En de milieustraat kwam daar ook. Maar is daardoor het eigen karakter van Helvoirt veranderd? Nee toch!

Ook nu de vier dorpen van de gemeente Haaren worden verdeeld over de buurgemeenten komt de vraag naar identiteit naar boven. Is het angst voor het onbekende? Of worden we opgeslokt: een klein dorp dat bij een groter dorp komt?

Waarom halen inwoners zo vaak de identiteit erbij in dat geval? Ik legde die vraag voor aan burgemeester Roderick van de Mortel in een vraaggesprek bij de Vughtse internet omroep NOVO3. “Ik denk dat grenzen identiteit moeten bepalen”, zegt Van de Mortel die erop wijst dat ook een straat of een plein een identiteit kan hebben. “Soms is het zorg of angst voor het onbekende.”

Dus toch? De Vughtse burgemeester noemt Cromvoirt als voorbeeld. “Daar doet men gewoon jarenlang al wat men gewend is om te doen. Daar heeft men totaal geen ‘last’ van Vught.” Van de Mortel wil maar zeggen: Cromvoirt, vanaf 1811 een eigen gemeente, is nog hetzelfde dorp als toen het op 1 januari 1933 onderdeel werd van de gemeente Vught. Natuurlijk is het in al die jaren veranderd maar niet door samenvoeging met Vught. Cromvoirt ondervond destijds door zijn geringe omvang (687 inwoners in 1933) financiële problemen. Samengaan met Vught was dus een uitkomst.

Van de Mortel wijst daar ook fijntjes op: “Als Cromvoirt zelfstandig was geweest dan was er bijvoorbeeld geen nieuwe brandweerkazerne of nieuwe lagere school gekomen. Zelfs in een grote stad is het de vraag of er op 750 inwoners een nieuwe basisschool komt terwijl je bijvoorbeeld maar 100 leerlingen hebt.” Ook renovatie van het gedateerde dorpshuis wordt vrijwel geheel betaald door de gemeente.
Van de Mortel noemt het ‘bewuste acties’ van de gemeente Vught om de gemeenschap Cromvoirt vitaal te laten zijn. “En die lijn trekken we natuurlijk ook gewoon door naar Helvoirt.” De Vughtse burgemeester kan het niet genoeg benadrukken: “Er gaat voor de inwoners van Helvoirt niks veranderen. Dat is in elk geval ons streven. En als er iets ver-andert dan moet het alleen ten goede zijn.”

Op Plein Helvoirt, een platform ‘om straks gehoord en gezien te worden in Vught’ staat:
‘Als we straks bij Vught horen willen we die eigenheid van Helvoirt nog sterker maken. (…) Hoe zorgen we dat iets behouden blijft? Hoe zorgen we dat iets beter wordt?’

Een tegenvraag. Is de eigenheid van Helvoirt (nog) niet sterk genoeg? Wat heeft Vught daarmee te maken? Ga uit van je eigen kracht. Inwoners bepalen het karakter van een dorp.
Mijn overtuiging: Helvoirt heeft straks alleen maar voordeel van de samenvoeging. Het-zelfde geldt voor Haaren, Esch en (zeker) Biezenmortel.

Weg met die angst!

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Vijf over twaalf

HAAREN – 18 november 2019. De oppositie in Haaren pleitte deze maand voor meer snelheid en geld bij verbouwing van de dorpshuizen in Haaren en Biezenmortel en de Willibrordusschool in Esch. Volgens Samenwerking 95 en VVD zijn de drie projecten nu niet veiliggesteld als straks Haaren is opgesplitst. Je moet maar afwachten hoe straks Oisterwijk, Tilburg en Boxtel daarmee omgaan, is de onzekere gedachte.

Het college heeft daarvoor in totaal vier miljoen aan kapitaallasten opzij gezet: anderhalf miljoen voor elk dorpshuis en een miljoen voor de school. Maar in de begroting is daarvoor geen budget opgenomen. De oppositie wil dat er in overleg met de gemeente voor 1 april concrete plannen op tafel liggen met een degelijke financiële onderbouwing. Dan zal blijken dat vier miljoen voor twee dorpshuizen en een school een lachertje is, is de redenering van Samenwerking 95 en VVD. Immers, voor anderhalf miljoen bouw je nog geen half dorpshuis.

Het probleem is dat de politiek (lees: de achtereenvolgende colleges) veel te laat is begonnen om de verbouwing van de dorpshuizen en school, cruciale plannen in de drie dorpen, veilig te stellen. Al jarenlang is helder dat er iets moeten gebeuren met Den Domp, de Vorselaer en de Essche school, maar spijkers met koppen zijn nooit geslagen.

Inmiddels is de bestuursstijl in Haaren veranderd. Laat de inwoners of besturen zelf met plannen komen, die weten wat goed voor hen is, redeneert het college. De gemeente is ‘slechts’ voorwaardenscheppend. Een voorbeeld: voor de Noenes hebben de inwoners een gebiedsvisie opgesteld met financiële steun van de gemeente. Op de Distelberg gebeurt nu hetzelfde om meer zekerheid te bieden in de woonsituatie van de bewoners van 37 recreatiewoningen. “Ons beleid heeft een uitnodigend karakter”, viel vanuit het college op te tekenen tijdens het begrotingsdebat.

De bal ligt dus bij de inwoners. Ook als het gaat over de dorpshuizen in Haaren en Biezenmortel en de Essche school. De besturen moeten zelf met een concreet plan komen; de gemeente heeft in totaal een ton beschikbaar voor ondersteuning.

Maar inmiddels kan de gemeente niet (meer) garanderen dat de besturen van de dorpshuizen en school die (anderhalf) miljoen ook daadwerkelijk krijgen! Er is geen dekking vanaf 2021. Dan bestaat Haaren immers niet meer. Het is dus niet vijf voor twaalf maar vijf over twaalf!

Ter illustratie: Oisterwijk geeft geen garanties dat zij anderhalf miljoen voor Den Domp meeneemt in haar begroting . Logisch! Geen wethouder die dat toezegt, het kan je doodvonnis zijn! Daar gaat immers de Oisterwijkse raad over.

In het Bestuursakkoord hebben Progressief 96 en CDA vastgelegd dat het vernieuwen van Den Domp, De Vorselaer en de school in Esch “bijdragen aan de kracht van de dorpen.” Die projecten “zetten we door, starten we op of halen we naar voren.” De realiteit is inmiddels radicaal anders. Of moeten we dat citaat uit het Bestuursakkoord ook ‘uitnodigend’ interpreteren?

Waarom ligt de bal hier zo nadrukkelijk bij de inwoners (lees: besturen)? Dorpshuizen en school zijn van cruciaal belang voor een dorp en dragen –inderdaad!– bij aan de kracht van een dorp. Hier moet het initiatief bij de gemeente liggen!

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Column Corvers: Zeggenschap

HAAREN – 8 oktober 2019. De bal ligt steeds vaker bij de inwoners als het gaat om nieuwe initiatieven waarbij ook de gemeente nadrukkelijk in beeld is.

Inwoners komen zelf met ideeën om hun wensen te realiseren. Dat heeft ook te maken met nieuwe wetgeving die eraan komt. De Omgevingswet geeft meer zeggenschap aan inwoners als het gaat over hun eigen leefomgeving. ‘Kom zelf met een idee, dan kijken we samen of dat kan’, lijkt de overheid te zeggen.

Ook in onze eigen gemeente zien daarvan voorbeelden. Neem buurtschap de Noenes in Haaren waar de bewoners zelf initiatieven nemen om hun woonsituatie te verbeteren. De bewoners van de 240 huisjes hebben na tientallen jaren nog altijd geen zekerheid over al dan niet permanent wonen (110 bewoners hebben een gedoogverklaring) in hun recreatiewoning, al hebben de huisjes volgens de bewoners die status allang niet meer. En de woning uitbreiden is niet toegestaan. De provincie is tegen permanent wonen in recreatiewoningen.

Samen met de gemeente Haaren, de provincie en andere partijen zoals Natuurmonumenten en Duurzame Energie Haaren hebben de bewoners alle belangen en waarden van de Noenes in een landschapsvisie op een rij laten zetten door een landschapsbureau, financieel mogelijk gemaakt door het gemeentebestuur dat voor het opstellen van de visie een subsidie van 23.000 euro verleende. De provincie ziet mogelijkheden voor wonen op de Noenes, niet voor alle woningen maar als maatwerk voor zover dat samengaat met een goede landschappelijke kwaliteit van dit gebied.

De provincie is met het idee gekomen om de wensen van de bewoners zelf te laten vastleggen. Eerder vond de provincie een voorstel van Haaren om een woonbestemming aan de Noenes toe te kennen te kort door de bocht. Ook Haaren vindt zo’n gebiedsvisie een prima middel om bewoners te betrekken bij hun eigen belangen. ‘Wij moeten af van het idee dat de gemeente weet wat goed is voor die mensen, laat zij dat zelf maar zeggen en dat bediscussiëren met de omgeving’, sprak wethouder Harry van Hal in de gemeenteraad over een andere kwestie, de recreatiewoningen op de Distelberg, waar dezelfde problematiek speelt als op de Noenes.

Voor de bewoners is het belangrijkste uitgangspunt: permanent wonen en een groter bouwvolume. Maar een belangrijke voorwaarde is dat de visie aantoont dat wonen een bijdrage levert aan de kwaliteit van het gebied. Veel recreatieparken in Brabant verloederen omdat er niet gewoond wordt, is de heersende opinie. In een bijlage bij de landschapsvisie, die er sinds januari ligt,  heeft de Vereniging De Noenes de wensen neergelegd voor nieuwe bouwvolumes: 120 m2 bebouwd oppervlak (nu: 60 m2) en 480 m3 inhoud (nu: 230). Een verdubbeling van wat nu is toegestaan, een verruiming waarvan de noodzaak in de landschapsvisie niet echt wordt aangetoond.

De gemeente Oisterwijk die meepraat over De Noenes omdat vanaf 1 januari 2021 dit buurtschap binnen haar grenzen ligt maakt geen haast. Oisterwijk heeft  zeventien recreatiebedrijven die de Noenes, als daar wonen mogelijk wordt, dit als precedent gaan zien, al vindt Ad van Laarhoven, voorzitter van de Vereniging De Noenes, zijn park ‘volstrekt geen recreatiepark’. Hij riep in september de Haarense gemeenteraad op meer sturing te geven aan deze zaak, nu ook de provincie positief is over de visie.

De Vereniging De Noenes wil dat de raad nog voor opsplitsing van Haaren een bestemmingsplan vaststelt op basis van de landschapsvisie zodat deze zaak juridisch is afgetimmerd voordat Oisterwijk daar formeel grip op kan krijgen. Maar dat gaat niet meer lukken. Er ligt niet eens een opdracht van de raad aan B&W om de procedure te starten, terwijl de landschapsvisie er al negen maanden ligt.

Dat roept de vraag op waarom de Haarense raad de Noenes niet sneller oppakt op basis van zijn eigen bevoegdheid? Dan alleen krijgt de zeggenschap die aan de  bewoners van De Noenes is gegeven echt inhoud.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Corvers Column: Krokodillentranen

HAAREN – 3 september 2019. “Het is een drama”, laat Wim Vugts in een eerste reactie zaterdagavond weten toen de vlammen nog uit het dak van het hoofdgebouw van Haarendael kwamen.

Maar het zijn louter krokodillentranen die de eigenaar van het verwoeste monumentale complex laat. Niks meer en niks minder.

Zoals ook de Stichting Maatschappelijk Platform Haarendael (SMPH), een groep verontruste Haarenaren die zich sterk maakt voor het behoud van Haarendael als monumentaal erfgoed, in haar reactie na de brand opmerkt. ‘De criminele activiteiten op het landgoed hebben geleid tot een systematische verloedering.’ Daar valt geen speld tussen te krijgen.

Wim Vugts heeft zich niet bekommerd om het monumentale complex. Die conclusie mag je rustig trekken. Dat geldt zowel voor de periode dat hij huurder was -en zorginstelling Cello eigenaar- als voor de periode vanaf april dit jaar toen hij Haarendael eenmaal in bezit had.

Zoals ook elders wordt beweerd: de verkoop van het oud-seminarie door Cello aan Wim Vugts was zeer dubieus. Om dit landgoed eerder aan hem te verhuren overigens ook. Ook Cello valt dus veel te verwijten. Als eigenaar heeft het, zoals ook SMPH stelt, jarenlang geen enkele poging gedaan om Vugts als huurder op zijn verantwoordelijkheden te wijzen. Vugts laadde daarmee vervolgens de ernstige verdenking op zich het pand doelbewust te laten verloederen om zodoende de verkoopprijs -die hij later zou gaan betalen- zo laag mogelijk te houden. Cello liet dit gebeuren en kon het met de gemeente Haaren niet eens worden over verkoop van Haarendael, een juridische kwestie die zich jaren voortsleepte. Dat de gemeente Haaren weinig adequaat heeft gehandeld en na talloze rechtszaken uiteindelijk aan het kortste eind trok mag een terechte conclusie zijn. Dat neemt niet weg dat eigenaar Cello gedurende al die jaren weigerde een eurocent te investeren in (het meest noodzakelijke) onderhoud van het monumentale complex.

Vugts blijft een ondernemer waarmee moeilijk zaken te doen is. Hij is zeker niet onomstreden. Onnavolgbaar ook. Zo suggereert hij dit weekend in de pers dat Haarendael met anti-kraak voor dit soort rampen had kunnen worden behoed. “Bezopen dat er geen anti-kraak in mocht. Dan krijg je dit soort praktijken.” Maar een verzoek voor anti-kraak, dat volgens Vugts door de gemeente is geweigerd, is nooit ingediend. Waarschijnlijk doelt hij op de aanvraag voor bewoning van het pand waarvoor twee dagen na de brand een afspraak was met de gemeente. Maar dat gaat over bewoning van acht personen in het Koetshuis, dus ver buiten het nu verwoeste hoofdgebouw… En vorig jaar moest de gemeente nog tientallen Oost-Europese burgers uit het pand zetten. Vugts had niet alleen geen toestemming voor die huisvesting, het geboden onderdak was onder die omstandigheden ook volkomen onverantwoord.

Intussen lijken alle partijen in te zetten op herbouw van het cultuurhistorisch erfgoed mits er voldoende cultuurhistorische waarde is overgebleven. In dit opzicht kan de ‘harde knip’ tussen hoofdgebouw en kapel die de brandweer zaterdagavond aanbracht en daarmee de kapel en een belangrijk deel van de historische voorwerpen van het oorlogsmuseum redde, van cruciaal belang worden.

Vugts had grootse plannen met het voormalige seminarie, een landgoed van 33 hectares met 25.000 vierkante meter aan monumentale opstallen waarvoor hij 3.250.000 euro neertelde. Na de huisvesting van arbeidsmigranten wil hij een combinatie van zorg en wonen of hotel en wonen realiseren. De brand maakt die plannen niet anders, integendeel! De positie van de ondernemer lijkt er alleen maar sterker op te worden. Als eigenaar zal hij een hartig woordje meepraten en beslissen als het op herbouw en een nieuwe bestemming aankomt.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Column Corvers: Tweede plek

HAAREN – 14 juli 2019. “Wordt Haaren het ondergeschoven kindje van Oisterwijk?” In Oisterwijk Nieuws stond onlangs een stukje over de indeling van Haaren bij Oisterwijk. PIT Onderzoek had bezoekers op de markt in Haaren ondervraagd. Conclusie: er is weinig spanning bij de inwoners van Haaren over de aankomende herindeling bij Oisterwijk. Over de Haarense identiteit maken marktgangers zich niet druk.

Het artikel stelt dat het niet zo gek is dat Haarenaren zich zo weinig zorgen maken. Diezelfde onbezorgde reacties gaven ook Moergestelnaren in 1996 toen hun dorp bij Oisterwijk kwam. In het artikel vertellen ‘twee echte Moergestelnaren’, Peter van de Wouw en Johan op ’t Hoog, wat de fusie met hun dorp gedaan heeft.

Moergestel staat niet altijd meer op de eerste plaats, concluderen de twee. “Het voelt misschien wel als een tweede plek hier in Moergestel.” Zij noemen de woningbouw die vooral in Oisterwijk komt. En het Mensink gebouw, het oude bakkerspand, staat al 20 jaar te verkrotten. “Dat zou op de Lind niet gebeuren.”
Bij de verkiezingen voor de raad van Oisterwijk kiest volgens Johan op ’t Hoog het merendeel voor kandidaten die uit Moergestel komen. Gevolg: zeker de helft van de gemeenteraadsleden woont volgens hem in Moergestel. “Genoeg mogelijkheid om de Moergestelse stem te laten gelden”, vindt hij. Uit hun ervaringen zijn lessen te trekken, zeggen beide heren: “Let echt op een goed verenigingsleven en een huiskamer voor het dorp”, geven zij Haaren het advies mee.

Op de tweede plek dus! Uit het feit dat zij het belangrijk vinden dat de helft van de raadsleden uit Moergestel komt blijkt geen groot vertrouwen in de Oisterwijkse raad. Dat komt dichtbij vertegenwoordiging in de raad op dorpsniveau. Maar is dat de oplossing? Een Rosmalens Belang-effect is dat in elk geval niet. Raadsleden vertegenwoordigen immers alle inwoners, niet alleen die van een dorp. Een goed raadslid maakt daarin geen onderscheid.

De inwoners op de markt van Moergestel zien geen problemen, de twee rasechte Moergestelnaren zijn kritischer. Vermoedelijk laten zij zich vooral leiden door emotie, minder door de feiten. Vanuit hier bezien gaat het in Moergestel helemaal niet zo slecht, kijk naar woningbouw, scholen en basisvoorzieningen zoals een bibliotheek….! Die laatste is in onze dorpen allang uit beeld.

De Vughtse wethouder Toine van de Ven laat –als het Helvoirt betreft– een heel ander geluid horen. Aan de achterste mem? Van de Ven is daar niet zo bang voor. “Helvoirt is een dorp met een sterk gemeenschapsgevoel dat zelf heel veel voor elkaar weet te krijgen. Daar kun je niet zomaar omheen. Het zou heel raar zijn als Vught dat zomaar opzij zou schuiven. Er ligt een opgave bij de gemeente Vught om te laten zien: wij zijn er straks ook voor Helvoirt.”

Natuurlijk is Helvoirt geen Moergestel en ook geen Haaren. Maar waarom zou een sterk gemeenschapsgevoel niet voor die dorpen gelden? En waarom zou Oisterwijk er straks niet voor Haaren zijn? En het verenigingsleven? Dat moeten toch vooral de inwoners zelf doen! Een dorp verandert niet als dat op een zeker moment deel uitmaakt van een grotere gemeente.

Maar er zijn ook andere voorbeelden, zeker! Zo is Biezenmortel, dat in 1997 bij Haaren kwam, een ander verhaal. Veertig woningen in twintig jaar, oftewel twee huizen per jaar, kan natuurlijk niet. De school maakt de laatste jaren een vrije val van 130 leerlingen naar 100 en koerst af op 70. En de huiskamer van het dorp, De Vorselaer, begint Middeleeuwse trekjes te krijgen.
Op de tweede plek? Velen hebben daar wel dat gevoel.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Corvers Column: Huzarenstukje

HAAREN – 3 juni 2019. Moeten de Haarense kinderen in de toekomst voor Sinterklaas naar Cultureel Centrum Tiliander in Oisterwijk? Niet volgens het coalitieakkoord van CDA en Progressief 96 waarin staat dat nieuwe dorpshuizen in Haaren en Biezenmortel prioriteit hebben.

Het gemeentebestuur heeft de dorpshuizen in Biezenmortel en Haaren en renovatie van de Willibrordusschool uitgeroepen tot speerpunt van haar beleid. “Dat willen we zeker opstarten”, schrijft B&W in het Bestuursakkoord.

In de begroting voor 2019, de laatste waar de gemeenteraad nog zeggenschap over heeft, staat achter die drie projecten een bedrag van vier miljoen euro voor de drie samen. “Aan de zuinige kant”, plaagde Boy Scholtze in november bij de begrotingsbehandeling. Zolang de projecten binnen de vier miljoen blijven beslissen de buurgemeenten niet mee. Maar twee dorpshuizen en renovatie van een school voor vier miljoen zou een huzarenstukje zijn!

Vernieuwing van Den Domp is van de drie projecten het verst gevorderd. Er liggen twee globale plannen: optie 1: nieuwbouw van Den Domp op de huidige plek waarbij alleen de ‘oude kleuterschool’ aan de straatkant blijft staan. Kosten naar verluidt 3,2 miljoen. Optie 2: gebruik van het gemeentehuis dat vanaf 1 januari 2021 leeg staat. Kostenraming: 3,4 miljoen. Het bestuur van de Stichting gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH), eigenaar van grond en opstallen, heeft een sluitende exploitatiebegroting bij de schetsplannen gevoegd – dus ook in de toekomst kostendekkend. SGH heeft een ‘lichte voorkeur’ voor nieuwbouw op eigen locatie.

Die twee opties gaan niet uit van een multifunctioneel gebouw: de combinatie met sportzaal/hal, school en woningen valt er in Haaren niet te halen. Tenminste niet meer! Bij eerdere plannen werd daar nog wel van uitgegaan, bij de plannen voor een nieuw Haarensteyn destijds niet meer. Gemiste kans? Het HelvoirThuis werd juist financieel haalbaar door de multifunctionaliteit van deze voorziening.

Het gemeentebestuur moet kiezen voor een van beide opties. Dat duurt langer dan verwacht. In november kondigde wethouder Harry van Hal in het raadsdebat over de begroting aan dat het gemeentebestuur spoedig met een voorstel over Den Domp naar de gemeenteraad gaat. “In elk geval het komende halfjaar.” Maar buurgemeenten, in dit geval met name Oisterwijk, praten mee over het plan Den Domp. Immers, als straks Haaren bij Oisterwijk komt wil deze gemeente niet opgezadeld zitten met een dorpshuis dat niet te exploiteren valt en dat fors verlies draait. Of dat een concurrent blijkt te zijn voor Cultureel Centrum Tiliander dat met het Moergestelse gemeenschapshuis Den Boogaard een organisatie vormt. Oisterwijk had vorig jaar te maken met liquiditeitsproblemen bij Tiliander. En Moergestel mag blij zijn dat het Den Boogaard nog heeft!

Oisterwijk praat dus mee over Den Domp en dat kost extra tijd. Een (voorlopige) planning van het gemeentebestuur gaat uit van 4 juli: de gemeenteraad bespreekt dan een voorstel van B&W voor Den Domp, dus optie 1 of 2.

Intussen vragen SGH maar ook gebruikers van Den Domp, zoals harmonie Gregorius en KBO, zich al jaren af waarom het allemaal zo lang duurt. Akoestisch? Daar hebben we het maar niet meer over…  te weinig ruimte, niks extra’s, alles te klein, te donker, ach…! En sanitaire voorzieningen uit de Middeleeuwen? Die kunnen echt niet meer!

Het vertrouwen dat 1 januari 2021 als Haaren naar Oisterwijk gaat het zaakje is geregeld (lees: is veiliggesteld) brokkelt af. En het vertrouwen dat anders Oisterwijk het dan wel regelt heeft lang niet iedereen in Haaren…

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Eerste exemplaar columnboek overhandigd aan burgemeester De Boer

HELVOIRT – 23 mei 2019. Donderdag 23 mei heeft waarnemend burgemeester van Haaren, Yves de Boer het eerste exemplaar van het boek Roerig naar het einde met politieke columns in ontvangst genomen.

De Boer kreeg het boek overhandigd door de auteur Peter Corvers.

De bundel bevat een selectie van de beste columns die Corvers schreef over de politiek in de gemeente Haaren over de afgelopen vijf jaar. Op 1 januari 2021 valt het doek voor deze gemeente die in 1996 ontstond na samenvoeging van de dorpen Haaren, Helvoirt en Esch, een jaar later kwam Biezenmortel daar bij.

De laatste vijf jaar van de Haarense politiek is een roerige periode, vooral door de naderende opheffing van de gemeente. Die opsplitsing is dan ook een veelvuldig terugkerend onderwerp in dit boek. Maar ook andere verwikkelingen passeren de revue, zoals de perikelen rondom Haarendael, de strijd tussen de lokale omroepen LOHA en HOStv, de woningbouw, de moeizame start van het HelvoirThuis, de discussie rondom rijksweg N65 en de bouw van een nieuw dorpshuis in Biezenmortel dat maar niet van de grond komt. Ook de bestuurscrisis in februari 2019 die tot het vertrek leidt van burgemeester Jeannette Zwijnenburg blijft natuurlijk niet onbesproken, een dieptepunt in de politieke geschiedenis van Haaren.

Dit boek, met een voorwoord van hoogleraar regionaal bestuur Marcel Boogers van de Universiteit Twente, geeft een goed inzicht in de politiek van de gemeente Haaren, in een tijd dat de journalistiek steeds minder aandacht besteedt aan lokale politiek, vooral in dorpen. Ook signaleert Corvers de tanende invloed van de gemeenteraad. Terwijl de begrotingen van gemeenten fors stijgen door overdracht van rijkstaken komt de positie van de raad steeds meer in het gedrang doordat samenwerkingsverbanden besluiten nemen waar raadsleden weinig controle op kunnen uitoefenen.

Het boek is te koop in Helvoirt bij DIO Drogisterij (Read shop), in Haaren bij Albert Heijn en in Vught bij Primera, Moleneindplein.  

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Corvers Column: Niet chic

HAAREN – 5 mei 2019. Zou het Burgerinitiatief in Esch nog voor een onverwachte wending kunnen zorgen bij de opsplitsing van Haaren? “Eenzijdig, onzorgvuldig en onjuist”, oordelen twee inwoners uit Esch de indeling van hun dorp bij Boxtel.

Maurits van Bouwdijk en Eric van Roosmalen vinden aanvankelijk dat Esch-Noord naar Vught moet. In het gebied ten westen en noordwesten van de Essche Stroom haalt het burgerinitiatief begin 2018 zo’n 125 handtekeningen op. “De mensen in dat gebied hebben niets met Boxtel, zijn op Vught georiënteerd. De Essche Stroom is een natuurlijke grens”, is de redenering.

Op de bewonersavond in Esch op 10 april 2018 ontstaat onrust: veel inwoners willen geen opsplitsing van Esch. Van Bouwdijk en Van Roosmalen geven aan geen opsplitsing na te streven: heel Esch kan naar Vught. Op die bewonersavond houdt de gemeente een (eerste) enquête maar telt de stemmen van inwoners van het buitengebied die niet vallen binnen de grenzen van de voormalige gemeente Esch niet mee, volgens het burgerinitiatief. “En dat terwijl deze inwoners bij de herindeling wel meegaan met de kern Esch.” Volgens het initiatief blijkt desondanks uit deze telling dat een kleine meerderheid voor samenvoeging van Esch bij Vught is.

De gemeente bestrijdt de lezing van het burgerinitiatief. Het is een welles-nietes spelletje: de 125 stemmen zijn volgens de gemeente wel meegeteld bij de enquête. Het college meldt dat de uitkomst van die consultatieronde “diffuus” is: daaruit blijkt “geen helder antwoord”. Wat dat inhoudt blijft onduidelijk. De uitkomst wordt niet bekendgemaakt.

Het (nieuw) college dat op 19 april 2018 aantreedt, houdt een tweede consultatieronde op 14 mei “omdat de uitkomst van de eerste peiling onduidelijk is”. Dat besluit verbaast de oppositie: de VVD stelt dat de raad niet op de hoogte is gesteld van die tweede telling, zelfs niet de fractievoorzitters. “En waarom wordt de uitkomst van de eerste peiling niet bekendgemaakt”, vraagt Boy Scholtze zich af. Waarom geeft B&W in de brief bij de tweede telling haar eigen mening en schrijft het voorkeur te hebben “voor het bijeen houden van het dorp Esch?” Ook de andere oppositiepartij, Samenwerking 95, is kritisch en noemt de handelwijze van B&W “niet chic”.

Een meerderheid van Esch kiest nu voor Boxtel. Met een WOB-verzoek vragen Van Bouwdijk en Van Roosmalen de stukken van de tweede telling op. Maar volgens de gemeente zijn er geen protocollen of proces-verbaal over deze telling. Wethouder Carine Blom (herindeling) wijst erop dat, anders dan bij een referendum een consultatieronde vormvrij is. Er zijn dus geen protocollen en proces-verbaal. Er is ook kritiek op de methode van stemmentelling. Volgens het burgerinitiatief is uitgegaan van alleen per adres te stemmen in plaats van per kiesgerechtigde. Maar volgens Blom zijn in de vier dorpen dezelfde telmethodes toegepast.

Op 5 juli 2018 beslist de gemeenteraad dat Esch naar Boxtel gaat. De reactie van de gemeente in het concept-herindelingsadvies is erg formeel: geen woord over de gehouden telling waar de zienswijze zich op toespitst.

De initiatiefnemers laten het er niet bij zitten: als de gemeenteraden op 3 en 6 juni hun zienswijze links laten liggen gaan zij richting provincie en Tweede Kamerleden. Al is de kans daar gehoord te worden uiterst gering, zo weten zij ook.

Dat bij dit burgerinitiatief, dat aanvankelijk niet eens aan de gemeenteraad is voorgelegd, fouten zijn gemaakt is wel duidelijk. Er blijven vragen: waarom is de uitslag van de eerste telling niet bekendgemaakt? Waarom een tweede telling? Welke telmethode is toegepast?
Wat blijft hangen: wat willen de inwoners van Esch nu eigenlijk?

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Corvers Column: Democratisch gat

HAAREN – 31 maart 2019. De gemeenteraad heeft steeds vaker het nakijken. In allerlei samenwerkingsverbanden worden besluiten genomen waar een raadslid nog nauwelijks iets over te zeggen heeft. Wethouders nemen in de regio de besluiten.

Het hoogste orgaan van de gemeente, de raad, staat daardoor op afstand. Niet gekozen bestuurders maken de dienst uit. Dit democratisch gat wordt door velen al jaren onderkend, maar een oplossing is er vooralsnog niet.

Het bovenlokale bestuur heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen vooral omdat het rijk steeds meer taken aan gemeenten overdraagt. Op tal van gebieden wordt er regionaal samengewerkt: arbeidsmarkt, veiligheid, woningmarkt, infrastructuur, gezondheidszorg, milieu en de zorg. Terwijl de gemeentebegrotingen, vooral door de zorgtaken bijna zijn verdubbeld, is de invloed van de raad verminderd. Heeft die samenwerking dan geen meerwaarde? Jazeker! Regionale samenwerking is zelfs nodig doordat vraagstukken complexer worden en dat een gezamenlijke aanpak vraagt van gemeenten. Vooral kleine(re) gemeenten hebben geen keus. Maar als raadslid kun je je afvragen wat je nog te zeggen hebt. “Aan die besluiten kun je als raadslid nog nauwelijks een letter veranderen”, merkte Wil van Pinxteren, oud-raadslid in Haaren al eerder op. “Iedere aanpassing moet dan weer door twintig andere gemeenteraden worden goedgekeurd.”

Neem de zorg. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Wethouders maken onderling in de regio afspraken, zij bepalen dus wat er gebeurt. Op het gebied van de Wmo werken Haaren en Vught samen met andere gemeenten in de regio de Meierij. Veel beslissingen over die zorgtaken worden in regionaal verband genomen. Een essentiële Wmo-taak als het afsluiten van contracten met zorgaanbieders voor inkoop van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp blijkt veelal een technische exercitie. Daar komt nauwelijks een wethouder aan te pas, laat staan de gemeenteraad.

Een treffend voorbeeld van ondermijning van de lokale democratie moesten Haaren, Boxtel en Sint Michielsgestel onlangs ervaren. Zij wilden een deel van de specialistische jeugdzorg zelf lokaal inkopen. Met die lokale inkoop is een betere sturing mogelijk, was de redenering. Maar de drie gemeenteraden die dit al besloten hadden moesten dit plan laten varen. De nieuwe centrumregeling jeugdzorg van zestien gemeenten bleek gewijzigd en verplicht sinds vorig jaar tot een volledige samenwerking of niet. Andere varianten zijn niet mogelijk. “Het was even slikken”, reageerde de Haarense wethouder Adrienne Verschuren. “Een betere inkoop komt ten goede aan de inwoners die je meer zorg op maat zou kunnen bieden.”

Aan de vooravond van de overdracht van zorgtaken naar gemeenten luidden de raadsleden Toine van de Ven en Michel Versteeg in januari 2015 al de noodklok in de Volkskrant. Beiden zijn bezorgd over het gebrek aan “democratische controlemogelijkheden op de afspraken binnen de samenwerkingsverbanden”. Van de Ven, inmiddels wethouder, zegt in het artikel dat de raad “zelfs nauwelijks invloed heeft kunnen uitoefenen op de opdracht waarmee de wethouder de samenwerkingsverbanden heeft gesloten”.

Sinds die tijd is er weinig veranderd. Er wordt al jaren gezocht naar wegen om de verloren politiek-bestuurlijke invloed van de gemeenteraden terug te winnen. Is er een oplossing? Grootschalige herindeling, zodat gemeenteraden het weer zelf voor het zeggen hebben? Dat lost de problemen maar deels op. Ook die grotere gemeenten zien zich genoodzaakt mee te doen in regionaal verband, vaak bij gebrek aan de vereiste specifieke deskundigheid. In Noordoost-Brabant experimenteren griffiers van zeventien gemeenten sinds kort om de gemeenteraden meer invloed te geven bij samenwerkingsvormen. Een aardige poging wellicht, de toekomst moet uitwijzen of het echt bijdraagt aan meer maar invloed van de afzonderlijke raden.

Vooralsnog blijven er stevige twijfels. Intussen domineren besluiten die in regionaal verband allang zijn afgetikt in toenemende mate de agenda’s van de gemeenteraden. Je hoort het een raadslid zeggen: probeer nog maar eens een komma te veranderen bij zo’n agendapunt!

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu

 

 

Corvers Column: Ongelofelijk

De bestuurscrisis binnen de gemeente Haaren is er een die zijn weerga niet kent. Een ongelofelijk verhaal dat zo een scenario kan zijn voor een tv-serie die garant staat voor torenhoge kijkcijfers. Maar wel een verhaal met alleen verliezers.  

Dat de verhoudingen tussen burgemeester Jeannette Zwijnenburg en de vier wethouders verstoord zijn is allang geen geheim meer. Je zou zeggen dat de periode tot haar vertrek in Haaren -over zo’n acht maanden- met een beetje wederzijds respect toch overbrugbaar moet zijn.

Dat de vier wethouders dinsdag het vertrouwen in haar opzegden is dan ook een complete verrassing. Vooral het gegeven dat wethouders kennelijk kunnen beslissen of een burgemeester al dan niet goed functioneert – met bijbehorende strafmaat. Een novum, zeker vanuit het gemeenterecht bezien. Wethouders verkeren immers niet in de positie om een burgemeester de les te lezen. Het functioneren van een burgemeester is een zaak van de commissaris van de Koning. Bij een ‘onwerkbare situatie’, zoals de wethouders stellen, zouden zij dus bij Wim van de Donk moeten aankloppen.

Zwijnenburg koos er begin dit jaar voor niet beschikbaar te zijn voor een tweede ambtstermijn, zelfs niet nu die maar kort zou duren tot 1 januari 2021 als Haaren ophoudt te bestaan. Daarmee lijkt zij al de vlucht naar voren te nemen. Immers, de gemeenteraad, waarmee zij ook al een moeizame verhouding heeft, zit niet te wachten op verlenging van haar verblijf na 21 oktober als haar eerste periode afloopt. Het was al een veeg teken dat Zwijnenburg bij de collegeonderhandelingen in april vorig jaar de post herindeling niet kreeg toegewezen. In de stuurgroep Herindeling Haaren nam wethouder Carine Blom plaats…. Zelfs personeel en organisatie ging naar de wethouders. Bij vrijwel elke gemeente zijn deze taken in handen van de burgemeester.

De vier wethouders hullen zich in nietszeggend jargon over het conflict. Na een besloten raadsvergadering donderdag rept de gemeente in een persverklaring van een ‘onwerkbare situatie, een ‘serieus verstoorde verstandhouding en onverenigbare verschillen.’ Onder het motto de burgemeester niet verder te willen beschadigen doen zij er verder het zwijgen toe. Maar met die houding nemen de speculaties alleen maar toe en dus ook de bezoedeling van de naam van de burgemeester.    

Met het opzeggen van het vertrouwen in Zwijnenburg gaan de wethouders hun boekje ver te buiten, zoals de burgemeester zelf al terecht stelt. Maar haar de toegang ontzeggen tot het gemeentehuis en haar e-mail blokkeren is niet minder dan een blunder van formaat. “Misschien wat onbezonnen”, stelt wethouder Harry van Hal nogal eufemistisch. De maatregel werd al snel ongedaan gemaakt toen de wethouders kennelijk ook inzagen dat dit echt niet kan! “Ik voel me als een crimineel behandeld”, is dan ook de begrijpelijke reactie van Zwijnenburg.

Zwijnenburg is al direct uit beeld: vrijdagavond werd bekend dat Haaren een waarnemend burgemeester krijgt. Commissaris Van de Donk sprak met de wethouders en de fractievoorzitters. Daar zullen stevige woorden zijn gevallen. Ook de snelheid waarmee de commissaris de bestuurscrisis wil bezweren is veelzeggend.

Maar Van de Donk mag zich die crisis ook deels zelf aanrekenen. Zijn dominante rol tijdens de procedure voor een nieuwe burgemeester in Haaren in 2013 door Zwijnenburg als kandidaat naar voren te schuiven resulteerde in haar benoeming. De commissaris kende Zwijnenburg al vier jaar als statenlid voordat zij in Haaren werd benoemd. Hij kan zich niet geheel onttrekken aan het disfunctioneren van Zwijnenburg als burgemeester.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HaarenNu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! info@haaren.nu